'Nieuwe uitdagingen lonken voor de Omgevingsdienst NHN'

De zomervakantie is voor de meesten alweer voorbij. Nieuwe uitdagingen lonken. Dat de tijd vliegt merken we onder meer aan het feit dat sinds 1 juli van dit jaar de naam van onze organisatie ook formeel is omgevormd tot Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, OD NHN.

Het provinciebestuur heeft voor een deel een andere personele samenstelling gekregen en er is een nieuw, ambitieus coalitieakkoord: Duurzaam doorpakken. Dat de nieuwe voornemens gevolgen hebben voor de gemeenten, bedrijven en inwoners van de provincie en de regio Noord-Holland Noord mag geen verrassing heten. Veel aandacht wordt gevraagd voor duurzame opwekking van energie, circulair en natuur. Onderwerpen die onze organisatie direct raken en waar we ons in toenemende mate voor inzetten bij onze deelnemers.

Kwaliteit groeit verderDirecteur Rob van Doorn

Intern zijn er grote veranderingen gaande bij onze dienst. Het ICT project draait inmiddels alweer meer dan een jaar. Dit jaar zijn er twee Europese aanbestedingen: infrastructuur en een nieuwe centraal systeem. Op de terreinen gegevens- en privacybescherming hebben we inmiddels grote stappen gezet. Dit jaar start een tweede ronde trainees, nadat we veel voordeel hebben gehad van de eerste groep van elf. Bijna al deze jonge mensen zijn al werkzaam op reguliere functies, waardoor de broodnodige continuïteit van de OD een belangrijke impuls krijgt. Zowel de interne als externe communicatie heeft een stevige stap voorwaarts gezet. De bestuursopdracht om veel tijdelijke krachten een vaste plek in de organisatie te geven is geslaagd en daar gaan we mee door, zodat de kwaliteit verder kan groeien. Het project outputfinanciering is in voorbereiding, waarbij Twynstra Gudde ons bijstaat. De eerste stappen richting DB en AB zijn gezet. Alle medewerkers van de OD NHN bereiden zich voor op de start van de Omgevingswet per 1 januari 2021. Aandachtspunt is niet alleen onze interne ontwikkeling, maar tevens de afstemming van onze ontwikkeling bij die binnen onze deelnemers.

Veiligheid en natuur

Ook op technisch vlak zetten we stappen voorwaarts. Bij de afdeling Specialisme en Advies leefde al langere tijd de wens om gegevens van risicovolle activiteiten beter te ontsluiten. Toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen door milieumedewerkers Ruimtelijke Ordening of specialisten Externe Veiligheid wordt hierdoor eenvoudiger. In deze nieuwsbrief gaan we dieper op deze belangrijke ontwikkeling waarbij een nieuwe signaleringskaart ons prima van pas komt.
Meer oog voor de natuur leidt ertoe dat we, waar dat kan, tijdelijke natuur de ruimte geven. De ontheffing Tijdelijke Natuur kan hierbij behulpzaam zijn.
In deze nieuwsbrief ook aandacht voor een deel van ons werk waarvan velen de omvang niet goed kunnen inschatten: het bewaken van de kwaliteit van het zwemwater in onze mooie provincie. Het team zwemwater zorgt voor de veiligheid en hygiëne bij 350 badinrichtingen en 150 zwemgelegenheden in de open lucht. Geen overbodige luxe, vooral niet wanneer in open water de blauwalg welig tiert.

Ik ben ervan overtuigd dat u in deze nieuwsbrief weer het nodige van uw gading zult aantreffen.

 

Veel leesplezier.

 

Rob van Doorn