Toezicht en Handhaving controleert creatiever

Het coronavirus heeft de uitvoering van werkzaamheden veranderd. Maar stilzitten, is er niet bij. Daarvoor zijn de taken die de OD NHN uitvoert te belangrijk. Zo ook voor de afdeling Toezicht en Handhaving, die met wat creatieve aanpassingen toezicht blijft uitoefenen.

Fysieke controles waren van half maart tot 1 juli vrijwel niet meer mogelijk om coronabesmettingen te voorkomen. Een andere aanpak was vereist. De horecabranche lag vrijwel stil, maar ondernemers hadden daardoor ook tijd om zelf hun bedrijf te controleren aan de hand van een webformulier met vragen en toelichting. Aan hen is verzocht met foto’s, rekeningen en certificaten aan te tonen dat ze voldoen aan een selectie van de belangrijkste milieuregels.

Bewustwording met zelftoezichtVrouw controleert magazijn met checklist
,,Met het digitale formulier kunnen ze zelf bewijsstukken, zoals bonnen en foto’s toevoegen. Voordeel van deze aanpak is dat een ondernemer zich meer bewust wordt van de regels die van toepassing zijn op zijn bedrijf. De belofte dat wij met deze aanpak na de heropening van de horeca niet meer langs hoefden te komen, hielp natuurlijk ook veel ondernemers over de streep”, aldus Ronald Kraakman, teamleider Toezicht en Handhaving.
,,Eerst hebben we telefonisch contact met de ondernemers gelegd om aan hen uit te leggen wat de bedoeling is en waarom we het op deze manier doen. Natuurlijk hebben we daarbij rekening gehouden met de malaise die zij ondervinden door de coronacrisis’’, zegt Kraakman.

Ondernemers positief
Volgens Kraakman stonden veel ondernemers welwillend tegenover deze aanpak en was er een respons van ongeveer 50 procent. Kraakman: ,,Helaas hebben we geen tijdwinst geboekt op toezicht, omdat veel tijd opging aan het toelichten en nabellen om de juiste informatie te verkrijgen. In gevallen dat we niet alle informatie hebben ontvangen, zullen we alsnog deze bedrijven bezoeken.’’
De aanpak van ‘zelftoezicht’ is ook toegepast bij een selectie ondernemers in de tuinbouw met vergelijkbare resultaten. Deze manier van controleren wordt nog geëvalueerd.  ,,Zoals gezegd verwachten we dat het besef van de regels beter wordt geprikkeld en hopen we op een duurzaam verbeterd naleefgedrag bij die ondernemers”, verduidelijkt Kraakman.
Kraakman: “Zelftoezicht is een manier van controleren die het verdient om verder te onderzoeken en door te ontwikkelen en dat gaan we zeker doen!” Een kleine kanttekening is dat in geval van een aanhoudende overtreding, de juridische procedure is uitgesteld, omdat daarvoor een fysieke waarneming van de toezichthouder nodig is.

Ook veldwerk verricht
Naast de zelfcontroles is ook nog veldwerk verricht door de toezichthouders. Zo zijn vanaf de openbare weg transportbedrijven gecontroleerd of zij boven de juiste bodembeschermende voorzieningen hun materieel schoonspuiten en of gebruik wordt gemaakt van een olie/slibafscheider. Deze controles vonden plaats op vrijdagmiddagen en op zaterdagen, de momenten dat rijdend materieel normaliter wordt gereinigd. In alle gevallen bleken de voorzieningen op orde.
Ook autoslopers zijn vanaf de openbare weg beoordeeld, maar dan op de stapelhoogtes van autowrakken. Mede vanwege corona dalen staalprijzen en worden minder autowrakken afgevoerd. Daardoor ontstaan hogere stapelhoogtes dan toegestaan (en veilig) is. Deze stapels kunnen vanaf de openbare weg goed worden beoordeeld. Op één locatie zijn overtredingen geconstateerd.

Administratief toezicht
Bepaalde branches lenen zich altijd goed voor administratief toezicht, omdat de naleving van de meest relevante voorschriften wordt aangetoond door administratieve stukken. Het gaat hierbij om koeltorens (legionella), onbemande (LPG) tankstations, ammoniakinstallaties en windturbines. Ook toezicht op de naleving van de energiebesparende maatregelen voor bedrijven bevat een administratieve poot. Deze richt zich op het controleren van de energieverbruikscijfers, de registratieplicht voor ‘grootverbruikers’ in het digitaal portaal van de RVO en de administratieve beoordeling van de uitvoering van de erkende maatregelen lijsten (EML).
Vanaf 1 juli wordt weer fysiek toezicht uitgeoefend,  uiteraard met in acht name van het hygiëne protocol van het RIVM.