Advies Hoor- en Adviescommissie zwaarwegend

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) geeft voor verschillende wetten vergunningen en ontheffingen af. Binnen de samenleving stuiten deze besluiten om verschillende redenen weleens op weerstand. Wat kan je doen om hiertegen in verweer te komen?

Om tegen en besluit in te gaan, kan je twee sporen volgen: de zienswijze indienen, of, bij een definitief besluit, beroep aantekenen. Bij laatstgenoemde behandelt de Hoor- en Adviescommissie (HAC) als eerste het bezwaar. De HAC is een onafhankelijk adviesorgaan in dienst van de Provincie Noord-Holland en gehuisvest in Haarlem.

Foto Paviljoen Welgelegen, huisvesting van de commissieBesluit met rechtsgevolgen
Bezwaar maken bij de HAC is overigens niet altijd mogelijk. Dat kan alleen als een besluit ‘open staat voor bezwaar’. Dit houdt in dat het een besluit moet zijn met rechtsgevolgen; er ontstaat een plicht en/of een recht, er gaat een recht te niet of er wijzigt een verplichting. Tegen een beleidsregel en een algemeen verbindend voorschrift staat geen bezwaar open. Ook tegen de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding hiervan kan geen bezwaar worden gemaakt.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de uitvoering van het besluit wordt stopgezet. Hiertoe moet je bij de rechter een apart verzoek indienen. Dit heet een 'verzoek om een voorlopige voorziening' en kan je alleen indienen als er ook bezwaar is gemaakt.


Proces zitting
Bij een zitting van de HAC gaat het er vergelijkbaar aan toe als in de rechtszaal; de zitting loopt via een vaste volgorde. Zo opent de voorzitter altijd eerst de vergadering en stelt de behandeling van het bezwaarschrift aan de orde. Vervolgens zal hij iedereen verwelkomen, stelt de leden van de commissie voor, licht de functie van de HAC toe en legt de procedure uit. Daarna is er bijna altijd een voorstelronde voor de bezwaarde en de verweerder. De verweerder is  altijd de Provincie Noord-Holland.

Als eerste krijgt de bezwaarde het woord en mag deze aangeven waarom de Provincie Noord-Holland in zijn of haar ogen ergens niet juist handelt. Hierop mag de verweerder reageren en de commissieleden kunnen vragen stellen. Zo ontstaat een vaak zeer inhoudelijk gesprek over de zaak en bepalen de commissieleden het advies dat de HAC uitbrengt aan het Provinciebestuur.

Het advies van de HAC is zeer zwaarwegend en wordt dan ook bijna altijd opgevolgd. Het Provinciebestuur is degene die uiteindelijk beslist over het bezwaar. Het advies van de HAC kan dan leiden tot een wijziging in de verleende vergunning of ontheffing die de OD NHN heeft afgegeven.

 

De HAC huisvest in het statig pand Paviljoen Welgelegen, aan de rand van het stadspark de Haarlemmerhout. Het gebouw is een voorbeeld van neoclassicisme en werd gebouwd eind 18e eeuw.