Estafette van het bestuur

Wat is de toegevoegde waarde van de RUD NHN, waar speelt ze een positieve rol en welke tips zijn er voor de toekomst? In deze rubriek laat een bestuurder van de RUD NHN zijn of haar licht schijnen over hun ervaring met onze dienst. Daarna geven ze het stokje door aan een andere bestuurder.
Deze nieuwsbrief Adnan Tekin, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland: ,, Bij de RUD NHN komen twee van mijn prioriteiten samen, natuur en milieu.''

1. Even voorstellen:

Ik ben gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) van de provincie Noord-Holland. In mijn portefeuille vallen o.a. de onderwerpen Natuur, Milieu, Arbeidsmarkt & Onderwijs en Schiphol. Ik ben lid van het Dagelijks Bestuur sinds mijn benoeming als gedeputeerde in december 2016. Provincie Nood-Holland heeft in totaal 25 stemmen voor het Algemeen Bestuur.

2. U heeft ervaring met vier omgevingsdiensten, hoe kijkt u persoonlijk naar deze vorm van regionale
    samenwerking?

Sinds de inwerkingtreding van de wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (de wet VTH) op 14 april 2016, moeten de omgevingsdiensten de vorm van een gemeenschappelijke regeling hebben. Een gemeenschappelijke regeling heeft een eigen dagelijks bestuur en algemeen bestuur. De provincie neemt deel in vier omgevingsdiensten samen met de betreffende gemeenten en provincies  in die regio. Voor alle vier zit ik in het algemeen bestuur en voor twee omgevingsdiensten neem ik ook zitting in het dagelijks bestuur, waaronder de RUD NHN.

Gedeputeerde TekinDe experts zitten bij de omgevingsdiensten en daarmee op afstand. Dat past bij de gedachte van onafhankelijk uitvoeringstoezicht, maar de juridische verantwoordelijkheid blijft bij Gedeputeerde Staten liggen. Mijn beleid is gericht op het vergroten van het eigenaarschap bij zowel Gedeputeerde Staten (GS) als Provinciale Staten (PS). Het is belangrijk dat zowel GS als PS actief betrokken zijn bij het werk van de omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten dragen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van GS en PS. Ik informeer PS regelmatig over de ontwikkelingen bij de omgevingsdiensten, ook als er geen formele besluiten van PS worden gevraagd. Daarnaast nodig ik PS-leden uit om mee te gaan naar werkbezoeken of organiseer ik een themaberaad voor PS. Verder agendeer ik de agenda van dagelijks bestuur en het algemeen bestuur in GS om de betrokkenheid te vergroten.

3. Welke toegevoegde waarde heeft de RUD volgens u voor de regio Noord-Holland en de provincie?

De RUD NHN voert voor de provincie diverse taken uit. Naast de basistaken op het gebied van de Wet bodembescherming voor de regio Noord-Holland Noord betreft dit ook een groot aantal zogenoemde plustaken. De plustaken bestrijken het gehele grondgebied van de provincie. De RUD NHN voert taken uit in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) en op het gebied van zwemwater, waterwegen/vaarwegen, spoedlocaties en de provinciale milieuverordening (stiltegebieden). Door deze taken voor de gehele provincie uit te voeren kan de RUD NHN zich specialiseren en kennis opbouwen. Dit geldt ook voor de basistaken die de RUD NHN voor al haar deelnemers uitvoert. Doordat de taken door de RUD NHN en niet door iedere deelnemer apart worden uitgevoerd, wordt een hogere kwaliteit van de dienstverlening bereikt.

4. In welk provinciaal dossier van regionaal belang heeft de RUD een positieve rol gespeeld en wat was die rol?

De RUD NHN speelt voor de provincie een belangrijke rol bij de VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving) op het gebied van de Wet natuurbescherming. De nieuwe wet is per 1 januari 2017 in werking getreden. Deze vervangt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen. Met de inwerkingtreding van deze wet hebben de provincies ook een aantal nieuwe taken en bevoegdheden gekregen, waaronder de bevoegdheid voor de soortbescherming bij ruimtelijke ingrepen. De RUD NHN voert deze nieuwe taken voor de provincie uit. De provincie heeft zich uitgesproken voor een hoger intensiteitsniveau van de uitvoering van de Wnb-taken. De RUD NHN heeft deze uitdaging met beide handen aangepakt. In 2019 is zij toegegroeid naar een niveau waarin gemeenten en aanvragers vooraf meer gefaciliteerd en geïnformeerd worden dan nu het geval is.

5. Wat wilt u de RUD voor de komende bestuursperiode meegeven?

De RUD moet goed kunnen laten zien wat haar toegevoegde waarde is voor haar deelnemers. Wij willen graag zien welke bijdrage de RUD NHN levert aan het realiseren van de beleidsdoelen op de verschillende taakvelden die de RUD NHN voor de provincie uitvoert. Hierbij is transparantie in de dienstverlening essentieel. Deze transparantie is voor zowel de deelnemers als de RUD NHN van belang. Inzicht in wat de deelnemers vragen en wat de RUD NHN heeft geleverd en tegen welke kwaliteit, biedt de kans om met elkaar in gesprek te gaan.

6. Aan wie wilt u het stokje overdragen en waarom?

Ik wil het stokje graag overdragen aan de voorzitter van het algemeen - en dagelijks bestuur. De nieuwe voorzitter wordt binnenkort benoemd en deze nieuwsbrief biedt een mooie gelegenheid om hem/haar voor te stellen.

 

Terug naar de nieuwsbrief