RUD NHN screent bodemdata om spoedlocaties te vinden

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming. Daardoor zijn alle gemeenten bevoegd gezag voor de in de omgevingswet aan hen toebedeelde taken, waaronder de zorg voor de bodemkwaliteit.

Provincie Noord-Holland bereidt daarom nu de overdracht van deze taken aan de gemeenten voor. De doelen zijn hierbij:
•    De bodemkwaliteitszorgtaak met voldoende informatie overdragen.
•    Bepalen van spoedlocaties, waar de bodem ernstig verontreinigd is
•    Gemeenten het aspect bodemkwaliteit laten meenemen in de omgevingsvisies en -plannen.

In het overgangsrecht van de OmgGraven in de bodemevingswet is opgenomen dat spoedlocaties bij de provincies blijven liggen, qua bevoegdheid en uitvoer/voortgangsbewaking. Deze locaties moeten dan wel vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet bekend zijn. Spoedlocaties die later 'aan het licht' komen, zijn de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Risico
Spoedlocaties zijn locaties waarbij sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. Dat is het geval wanneer het huidige gebruik van de locatie een humaan of ecologisch risico geeft of een risico op verspreiding kan opleveren. Bij deze locaties is een vorm van beheersing of sanering noodzakelijk.

Door Provincie Noord-Holland is al een aantal jaren geleden een project gedraaid om spoedlocaties in gemeenten te achterhalen. De locaties die met dat project zijn bepaald, zijn dus de locaties die onder de bevoegdheid van de provincie blijven vallen.

De RUD NHN gaat nu naar aanleiding van een eerste inventarisatie van de aanwezige bodemdata in het bodeminformatiesysteem(BIS) een volgende kwaliteitsslag maken. Hiervoor zal de RUD een verdere screening van de data uit het BIS uitvoeren voor de deelnemende gemeenten (exclusief Alkmaar).

Update: Toelichting provincie op procesverloop:

procesverloop speodlocaties 1.1procesverloop spoedlocaties 2.1

Terug naar de nieuwsbrief