Omgevingsvergunning samen met Wet natuurbescherming, hoe zit dat eigenlijk?

Gemeenten hebben sinds de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo, 2010) de taak om natuur mee te nemen in de vergunningverlening. Met de vorig jaar verschenen Wet natuurbescherming (Wnb) gaat men verder op deze al ingeslagen weg. Maar wat houdt deze taak eigenlijk in?

UilInBosOmgevingsvergunning
Een belangrijke taak hierin is dat een gemeente er zeker van is dat zij bij een vergunningaanvraag alle noodzakelijke informatie heeft om een overwogen besluit te nemen.

Wanneer een initiatiefnemer bij een aanvraag niet aangeeft dat zijn werkzaamheden negatieve gevolgen kunnen hebben voor de beschermde natuur, terwijl de gemeente redelijkerwijs kan weten dat dit wel het geval kan zijn, mag de gemeente geen Omgevingsvergunning verlenen.

Tien gemeenten in Noord-Holland Noord hebben deze specialistische taak overgedragen aan de RUD NHN (afdeling Specialisme & Advies).

Samenspel
Met de komst van de Wnb is het natuurbeleid verder gedecentraliseerd naar provincies en is de nadruk komen te liggen op het samenspel tussen provincie en gemeente. In dit geval is de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag, die deze taak vervolgens heeft gedelegeerd aan de RUD NHN (afdeling Regulering groen).

Informeren
Een gemeente heeft tevens de verantwoordelijkheid actief en adequaat informatie te verstrekken. Ook bij niet vergunningplichtige handelingen zal de gemeente de initiatiefnemer moeten wijzen op de verbodsbepalingen uit de Wnb. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het kappen van bomen of sloopwerkzaamheden.

Onderzoeksplicht
De eindverantwoordelijkheid voor de aan te leveren informatie ligt bij de initiatiefnemer. De gemeente kan echter achteraf worden geconfronteerd met de onderzoeksplicht, wanneer zij bij het indienen van de aanvraag onvoldoende informatie heeft gevraagd.

Voor meer informatie klik hier: “Routeplanner beschermde natuur binnen de omgevingsvergunning”.

 

Terug naar de nieuwsbrief