Zuiveringsplicht afvalwater glastuinbouw

Vanaf 1 januari 2018 mogen glastuinbouwbedrijven geen afvalwater meer lozen waarin gewasbeschermingsmiddelen zitten. Ze zijn wettelijk verplicht deze middelen uit het afvalwater te zuiveren met een installatie die ten minste 95 procent verwijdert.

Als bedrijven het water niet kuGlastuinbouwnnen of willen zuiveren mogen zij geen afvalwater meer lozen op het oppervlaktewater of de riolering. De zuiveringsplicht is afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering Glastuinbouw (d.d. oktober 2015). Deze heeft als doel de normoverschrijdingen in het oppervlaktewater te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Oppervlaktewater of riolering
De zuiveringsplicht, opgenomen in het Activiteitenbesluit*, geldt voor glastuinbouwbedrijven wanneer drainwater (substraatteelt), drainagewater (grondteelt) en/of filterspoelwater** wordt geloosd op het oppervlaktewater of in de riolering.

Verbod voor elk bedrijf
Voor alle bedrijven geldt dit lozingsverbod, ongeacht het oppervlak aan glas. Er is dus geen ondergrens meer, waardoor ook de kleinere bedrijven verplicht zijn om hun afvalwater te zuiveren. Ook kunnen ze ervoor kiezen om het afvalwater volledig te recirculeren waardoor er niet meer wordt geloosd, de zogenaamde nul-lozer. In alle gevallen moeten de glastuinders dit melden en wordt dit beoordeeld en gecontroleerd door de RUD NHN.

Ons werkgebied telt tussen de 400 en 500 (geregistreerde) glastuinbouwbedrijven.


Noten:
*artikel 3.64a en 3.64b
** bij terugspoelen met drain(age)water of bemest gietwater

Terug naar de nieuwsbrief