Jaarlijkse PAS-monitoringsbezoeken vanuit de RUD NHN

De provincie Noord-Holland nodigt elk jaar verschillende vergunningverleners van de RUD NHN uit voor bezoeken aan de Natura 2000-gebieden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS-programma bewaakt de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden.

De bezoeken houden in dat vergunningverleners van de RUD NHN samen met medewerkers van de provincie Noord-Holland op visite gaan bij terreinbeheerders van Natura 2000-gebieden. Samen bekijken ze dan welke PAS-maatregelen zijn genomen en wat de effecten hiervan zijn. Voorbeelden van maatregelen zijn: het kappen van bomen, graven van stuifkuilen, uitvoeren van gevarieerd maaibeheer, afplaggen van toplagen, klepelen, of het opengraven van petgaten. Het afplaggen van een toplaag wordt bijvoorbeeld gedaan om een stikstofrijke laag te verwijderen waar vooral algemene plantensoorten goed gedijen. Het graven van stuifkuilen bevordert de dynamiek in het duingebied, wat de specifieke plantensoorten ten goede komt. Doel van al deze maatregelen is de natuur bestendiger te maken tegen stikstofoverbelasting.

Pas gebied

Samen overleggen voor balans
De jaarlijkse bezoeken bieden een uitgelezen kans voor interessante discussies tussen de terreinbeherende partijen, de provincie Noord-Holland en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. De deelnemers bespreken uiteraard de praktische kant, maar ze gaan ook na wat alle inspanningen opleveren, en ontwikkelen een toekomstvisie. In de Natura 2000-gebieden gaat het altijd om het zoeken naar de juiste balans tussen natuur, biodiversiteit, water, landschap en cultuurhistorie enerzijds en landbouw, industrie, recreatie en infrastructuur anderzijds. De gevolgen van de genomen maatregelen zijn vaak pas na jaren echt zichtbaar, maar desondanks is het goed om jaarlijks samen te overleggen om te bezien wat de effecten tot dan toe zijn. Bijsturen of van koers veranderen is op die manier tijdig mogelijk. Als de Natura 2000-gebieden hun bijzondere habitattypes moeten behouden, is het van groot belang deze natuur stikstofbestendiger te maken. De maatregelen om dit te realiseren komen ook vaak de dynamiek in het natuurgebied ten goede. Zo kunnen oorspronkelijk in het terrein voorkomende planten en dieren zich herstellen of verbeteren.

Meerwaarde gezamenlijke bezoeken
Voor vergunningverleners vormen de bezoeken ook een uitgelezen kans om de Natura 2000-gebieden eens te bekijken door de ogen van de terreinbeherende organisaties. Hierdoor komen spanningsvelden tussen vergunningen op het gebied van de PAS en de praktische uitvoering van maatregelen in het kader hiervan naar voren. Veelal is de spanning tussen de interpretatie van de PAS-maatregelen en de praktische uitvoering een terugkomend onderwerp in de gesprekken. Wat vaak blijkt is dat alle drie de partijen hetzelfde doel nastreven, maar dat er nog weleens onduidelijkheden zijn wat betreft de uitvoering. In het veld staan met alle partijen kan in veel gevallen tot verhelderende inzichten leiden.

Terug naar de nieuwsbrief