Omgevingsadviseurs denken mee

Plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen, duurzame projecten stimuleren en gemeenten, provincies en waterschappen meer vrijheid bieden om hun omgevingsbeleid af te stemmen op eigen behoeften en doelstellingen. Voilà, de doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet in een notendop. Klinkt goed, maar hoe krijg je dat als bevoegd gezag voor elkaar? En hoe kan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), vanuit zijn expertise op diverse milieuthema’s, hierbij helpen? We praten erover met Eric Allard en Marianne de Hoop, beiden actief als omgevingsadviseur bij OD NHN.

Het was Marianne, voorheen werkzaam als adviseur Bouwen en Ruimte, vooral te doen om de volstrekt nieuwbakken functie, die haar tevens de mogelijkheid gaf haar rol zelf in te vullen. Ook Eric, de voormalig teamleider Toezicht en Handhaving, vond een uitdaging in de nieuwe functie. Beiden zijn nu de spil in de samenwerking tussen opdrachtgevers, ketenpartners en de vakspecialisten van de OD NHN als het gaat om de omgevingsvisie, -programma, -verordening, -plan en grootschalige gebiedsgerichte ontwikkelingen.  

Doordachte keuzes 

Het liefst worden ze van meet af aan betrokken bij het maken van keuzes die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Marianne: ‘Vroege inmenging geeft de meeste kans van slagen op doorwrochte sturende instrumenten en dus op een efficiënte uitvoering van het omgevingsplan. Wij weten wat er speelt op milieugebied en kunnen zodoende helpen bij het formuleren van de verplichte omgevingsvisie. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het maken van keuzes, haalbare keuzes die in de geest van de Omgevingswet zijn en op basis waarvan regels voor het omgevingsplan kunnen worden opgenomen.’  

Eric: ‘Er is bijna nooit één waarheid. Er zijn immers talloze belangen waarmee rekening moet worden gehouden. Vandaar dat we -zo mogelijk - diverse scenario’s aanbieden, aangevuld met de consequenties van die verschillende keuzes. Onze specialisten beschikken over een schat aan ervaring en kennis; een waardevolle bron voor het maken van doordachte keuzes. Daarnaast kunnen we putten uit veel data over geluid, bodem, externe veiligheid en natuur, belangrijke thema’s voor een omgevingsplan.’  

Omgevingsadviseurs Marianne de Hoop en Eric Allard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nieuwe tendensen 

Marianne: ‘We denken ook graag mee over gebiedsontwikkelingen, bijvoorbeeld herinrichting of gebiedstransformatie. Of over zoekgebieden uit de Regionale Energiestrategie, waarbij we zowel de milieurisico’s als de -kansen van windturbines en zonneweides kunnen aangeven. Ook wie de impact van klimaatmaatregelen op de afzonderlijke milieuthema’s helder wil krijgen, kan bij ons terecht. Net als voor natuurinclusief bouwen, circulaire economie en andere mooie nieuwe tendensen.’  

Eric: ‘In plaats van uitsluitend een toetsende rol achteraf, denken we nu ook voorafgaand aan de strategische besluiten hardop mee. Tot nu toe – we zijn sinds maart van dit jaar actief – blijkt dat iedere gemeente de OD voor iets anders consulteert. De een vraagt ons om input voor een omgevingsvisie of omgevingsplan (waaronder de bruidsschat), de ander vraagt om advies over locaties voor arbeidsmigranten, of kleinschalige toeristische overnachtingsmogelijkheden. Aan de OD de vraag op welke wijze milieuthema’s van invloed kunnen zijn op de keuzes die de gemeente inzake dit soort ontwikkelingen gaat maken. De hulpvraag is zeer divers. Iedere opdrachtgever heeft zijn eigen planning. Maar dat de OD een belangrijke bijdrage kan leveren, staat als een paal boven water.’ 

Het duo werkt momenteel aan een zogenoemde omgevingsscan, een nulmeting op milieugebied van de bestaande leefomgeving. Marianne: ‘In een pilot inventariseren wij verschillende thema’s in een bestaande situatie. Dat maakt direct inzichtelijk waar ontwikkelkansen en/of bedreigingen liggen in een bepaald gebied. Voordat een omgevingsvisie of -plan wordt geformuleerd is zo’n scan van de huidige situatie bijzonder handig. Op basis daarvan kan men de gewenste doelstellingen en regels formuleren. Het maakt strategische keuzes kortom makkelijker.’  

Wilt u meer weten over de ondersteuning die de omgevingsadviseurs kunnen bieden? Neem contact met ze op: 

Gemeenten Bergen, Castricum, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en provincie Noord-Holland: 

Gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar: