Stand van zaken implementatieprogramma Omgevingswet

Hoewel de kans bestaat dat de wet (een vierde) keer wordt uitgesteld, houden we als OD NHN de focus op belangrijke issues die om een oplossing vragen. We beseffen dat we voorlopig niet klaar zijn, maar wel klaar genoeg zijn om te starten met de uitvoering van de Omgevingswet.

 Zeker is dat we dan zullen kunnen voldoen aan de VNG-lijst met minimale acties voor de Omgevingswet. Dit hebben we met onze opdrachtgevers afgestemd. Concreet betekent het dat we in de regio NHN op 1-1-2022, conform de nieuwe wet, onderstaande taken kunnen vervullen of zaken hebben gerealiseerd :

 • Vergunningen verlenen en meldingen afhandelen
 • Toezicht houden en daarop handhaven
 • Adviseren bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, zoals bij omgevingsvisie, -plan, -programma en -vergunningen 
 • De processen zijn ingericht 
 • Aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet en daarmee kunnen (samen)werken
 • Samenwerkingsafspraken hebben gemaakt over de taken die de omgevingsdienst  gaat uitvoeren voor de opdrachtgevers in NHN.

Samenwerken en afstemmen

Afstemming met onze opdrachtgevers is nog nodig om onze dienstverlening in het VTH-traject (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en in de planvorming goed en efficiënt te kunnen gaan verzorgen. Hiermee zouden we de kosten beperkt kunnen houden en de gewenste dienstverlening kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk kunnenvormgeven. Om dit te bereiken zijn in 2020 zes werkgroepen gestart die op regionaal niveau samenwerken op een aantal inhoudelijke thema’s. De 17 gemeenten,provincie Noord-Holland en ketenpartners als OD NHN , VR, GGD en het waterschap zijn allemaal vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen. Zij ontwikkelen, onder aanvoering van OD NHN, een gezamenlijke, uniforme werkwijze of aanpak op het gebied van:Man en vrouw voor OD NHN kantoor

 • Bruidsschat
 • Omgevingsplan en -visie
 • Omgevingstafel/vergunningen
 • DSO samenwerking
 • Werkprocessen
 • Toezicht en handhaving.

Deze regionale werkgroepen komen met adviezen waarvoor elke gemeente gevraagd wordt een besluit te nemen. 

Meer lucht

De uitgestelde datum van invoering geeft iets meer lucht. Bevoegde gezagen kunnen zich met ketenpartners nu beter voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Dat geldt ook voor ons. We kunnen niet achterover gaan leunen.  De zaken en processen die wij moeten vormgeven en inregelen zijn simpelweg omvangrijk. Zo zijn we als OD NHN een project gestart, om gelijktijdig met de conversie van het nieuwe zaaksysteem, de 16.000 inrichtingen uit ons werkgebied om te zetten naar milieubelastende activiteiten. Dat is best een puist werk. Ook is er een concept Producten en dienstencatalogus (PDC) opgesteld die zal worden besproken met de opdrachtgevers. Uit deze concept PDC zal na de inwerkingtreding van de Omgevingswet het Uitvoeringsprogramma 2022 moeten worden vastgesteld. Daarnaast hebben we in het kader van de aankomende Omgevingswet impactanalyses per thema (zoals bodem, geluid, externe veiligheid e.a.) opgesteld, die vertaald worden naar de effecten per team, afdeling en organisatie. 

Oefening baart kunst

De extra tijd die het uitstel van de nieuwe wet ons geeft, benutten we ook om te kunnen ‘oefenen’. Zowel intern in onze eigen organisatie, als samen met opdrachtgevers en ketenpartners. Het is namelijk van groot belang te oefenen met de nieuwe processen, de samenwerkingsafspraken, de Omgevingstafel, de systemen en werkinstructies. Dit om te testen of een en ander in de praktijk werkt zoals bedacht, om te evalueren en waar nodig ook bij te stellen. 
Kortom, we hebben de komende periode met elkaar zeker nog werk voor de boeg!