Wat te doen met de tijdelijke Bruidsschat?

Met de invoering van de Omgevingswet krijgen gemeenten meer vrijheid voor regulering van onder meer de milieuaspecten in hun werkgebied. Het Rijk hevelt om en nabij de 600 milieuregels over naar decentrale overheden. Dat pakket wordt de Bruidsschat genoemd. Aan die overheden de kluif om die regels in te passen (of aan te passen, of te elimineren) in hun lokale situatie. De omgevingsdienst kan daarbij een belangrijke adviesbron zijn.

De Bruidsschat behoort tot het tijdelijke omgevingsplan, en geldt voor de periode waarin de nieuwe verantwoordelijke overheden moeten bepalen wat zij met de overgehevelde regels gaan aanvangen: regelrecht overnemen, aanpassen aan de lokale situatie of eenvoudig schrappen. De definitieve keuzen komen in het omgevingsplan dat uiterlijk 1 januari 2029 gereed moet zijn. De overgangsperiode voorkomt een rechtsvacuüm; de oorspronkelijke landelijke regels blijven immers tot de invoering van het definitieve omgevingsplan en de Omgevingswet onverminderd van kracht. 

Verplichte nummersyoung-girl-with-present_freepik attrributie300

De Bruidsschat is allesbehalve vrijblijvend. Gemeenten kunnen weliswaar afzien van regulering van onderdelen uit de schat, maar het gros van de onderdelen moet wel degelijk aan bepaalde eisen voldoen. Aanpassing aan de lokale situatie is wel mogelijk.
Wanneer alle onderwerpen onder de loep zijn gelegd en al dan niet zijn opgenomen in het omgevingsplan, vervalt de Bruidsschat. 
De Bruidsschat bestaat uit regels voor vier soorten activiteiten: 

  1. Bouwen, open erven en terreinen
  2. Milieubelastende activiteiten ( waaronder energiebesparing, trillingen, geluid, geur, lozingen etc.)
  3. Aanleggen of wijzigen van wegen of spoorwegen zonder geluidplafond
  4. Overige activiteiten

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord beperkte zich hierbij tot de milieubelastende activiteiten. Sommige milieuregels leiden namelijk ongetwijfeld tot hoofdbrekens. OD NHN anticipeerde daar op door vooraf per onderwerp de mogelijk juiste afweging te maken. Gespecialiseerde adviseurs namen plaats in een hiertoe opgerichte interne werkgroep. In samenspraak maakten de jurist, de adviseurs Bodem, Externe Veiligheid, Geluid, Regulering en Toezicht en Handhaving een eerste afweging om een landelijke regel al dan niet integraal over te nemen of aan te passen. Die adviezen zijn overgedragen aan de externe werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de OD, Veiligheidsraad, VNG en gemeenten in Noord-Holland Noord. Deze groep nam de OD-adviezen ten aanzien van de milieuaspecten integraal over én boog zich over alle andere onderwerpen van de bruidsschat. De rapportage is inmiddels afgerond.

Intussen stuiten toezichthouders en vergunningverleners milieu in de praktijk zo nu en dan op een onderwerp dat straks onder de bruidsschat valt, maar waarvan men zich afvraagt of de bruidsschatregels kunnen worden aangepast om de zaken eenvoudiger, duidelijker en efficiënter aan te kunnen pakken. De interne werkgroep van de OD gaat daar dan ook verder mee aan de slag. Men zou kunnen zeggen dat er geoefend wordt met de praktische omgang van de Bruidsschatregels in de geest van de Omgevingswet. Mogelijk komen daar inhoudelijke voorstellen uit die beter op de praktijk zijn afgestemd en tegelijkertijd aan de eisen van de Omgevingswet voldoen. Als daar interessante suggesties voor gemeenten uitkomen, deelt de OD deze vanzelfsprekend met belanghebbenden.

Hulp of advies

Advies of hulp nodig bij de beoordeling van de Bruidsschatregels? Neem contact op met  Marianne de Hoop, Eric Allard of Louis Jansen bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 

 

 

 

 

 

Foto attributie:
<a href="https://www.freepik.com/photos/christmas">Christmas photo created by Racool_studio - www.freepik.com</a>