Inzet OD NHN bij drugslabs, -dumping en -verontreiniging

Aan de voet van Amsteldijk in het groene gras van een weiland in Anna Paulowna liggen verschillende vaten en emmers op een hoop. Ze zijn omringd door oranje en wittAfgraving vervuilde grond drugsdumpe plassen. Een dumping van drugsafval. En de vaten lekken, dus ook een bodemverontreiniging.

Onze twee collega's van de consignatiedienst zijn deze waterige maandagochtend in december ook aanwezig op het drassige veld. Ze zijn 24/7 bereikbaar en inzetbaar. Wekelijks worden ze gealarmeerd bij calamiteiten, zoals grote branden, bedrijfsincidenten, drugsafvaldumpingen of ontmanteling van een drugslab.
 

Met de brandweer en politie wordt deze ochtend kortgesloten dat de perceeleigenaar zo snel mogelijk opdracht geeft tot het wegnemen van de vervuilingsbron. Een snelle sanering is noodzakelijk om verdere schade aan het milieu te voorkomen. De vaten met chemicaliën worden door de politie in beslag genomen voor forensisch onderzoek.
 

Honden uitlaten

Terwijl de vaten worden afgevoerd, wordt direct besloten de locatie te voorzien van hekken en alle plassen, zichtbaar verontreinigd met drugsafval, af te zuigen. Op die manier proberen we verdere verontreiniging te beperken tot de bodemsanering wordt gestart. Het aanbrengen van hekken is noodzakelijk, omdat de locatie vaak gebruikt wordt als hondenuitlaatplaats.
 

Op dinsdagochtend start de sanering en bijna 24 uur na de ontdekking van de drugsafvaldumping ontvangt de OD NHN het bericht dat de verontreinigde grond al is afgegraven en op transport gegaan. Onze collega's van de afdeling Bodem beoordelen de rapportage met bodemmonsters.
 

De geraamde saneringskosten zijn volgens Hoogheeraadschap Noorderkwartier (perceeleigenaar) circa 25.000 euro (bron: NHD). In dit geval neemt de politie het drugsafval in beslag, maar in andere gevallen is ook de afvoer van het drugsafval een kostenpost voor de perceeleigenaar. Onder bepaalde voorwaarden is voor deze kosten (gedeeltelijk) subsidie beschikbaar.
 

Al met al een prettige samenwerking tussen de betrokken partners. Het is mooi om te zien dat ook collega's, die geen dienst hebben, tijd vrij maken om te ondersteunen bij dit soort calamiteiten.
 

Ontmanteling drugslab

Enkele maanden eerder dan de drugsdump heeft de politie een inval gedaan aan een bedrijfspand aan de Berenkoog in Alkmaar. Daar werd een drugslab aangetroffen. De consignatiedienst van de omgevingsdienst is daar aanwezig om de milieuschade in kaart te brengen. Tijdens deze controle wordt overlegd met de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie en wordt beoordeeld of er bijvoorbeeld afvalstoffen in de bodem of via de riolering zijn geloosd.
 

Na ontmantelingZwarte plekken door chemicaliën in bedrijfspand van de ketels en het afvoeren van de vaten, bleek dat het voormalig lab nog zwaar verontreinigd was. Een houten verdiepingsvloer was voor een groot deel zwart geblakerd door lekkage. Muren en betonvloeren waren zichtbaar aangetast met zuren en andere chemicaliën en nog steeds hing er een sterke chemische lucht.

Om ervoor te zorgen dat het bedrijfspand weer veilig wordt voor mens en milieu, is in samenwerking met de gemeente Alkmaar geïst dat een specialistisch bedrijf het pand moet reinigen. Een domper voor de verhuurder, die helaas voor de kosten moet opdraaien, maar meer dan noodzakelijk vanwege het gevaar. De pandeigenaar heeft een specialistisch bedrijf uit het zuiden van het land ingehuurd. Zij hebben veel ervaring met het reinigen van voormalige drugslabs in de regio Brabant en Limburg.

Borging

Nadat het plan van aanpak van de verontreiniging door ons is goedgekeurd, wordt door specialisten hard gewerkt om het bedrijfspand weer veilig begaanbaar te maken. Op die manier is geborgd dat het chemisch afval op de juiste manier wordt afgevoerd. Uit aanvullend onderzoek bleek niet dat er geloosd was op de riolering.
 

Naast dat de Omgevingsdienst al een cruciale rol bekleedt bij de afhandeling van drugsdumpingen, blijkt op deze wijze ook onze meerwaarde bij voormalige drugsproductielocaties.