Eerst scannen dan plannen: de Omgevingsscan en -analyse

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet staat onder andere voor een samenhangende benadering van de leefomgeving. Niet alleen voor afstemming van de wettelijke regelingen, maar ook voor de afweging van belangen. Belangen die spelen bij het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Hoe speelt de omgevingsdienst daarop in?

Milieu en natuur

Het begint bij (her)inrichting van de leefomgeving. De gemeente maakt hiervoor strategische keuzes. Die staan in een omgevingsvisie, waaruit uitwerkingsplannen ontstaan. Een onderdeel daarvan is inzicht krijgen in wat er speelt op het gebied van milieu en natuur. Dat inzicht kan de omgevingsdienst leveren met een ‘Omgevingsscan’. Denk aan een nulsituatie, een omgevingsfoto.


Informatie inzichtelijk bij elkaar

We brengen letterlijk de relevante milieuaspecten in beeld. Waar zitten de bodemverontreinigingen? Hoe zit het met het verkeerslawaai? Welke diersoorten zijn er in het gebied? Zijn er bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen?

De scan brengt locatie-aanduidingen, contouren/zoneringen en aandachtsgebieden in beeld.

Die informatie maken we inzichtelijk met kaarten. Zo heb je in één keer zicht op al die milieuaspecten en weet je waar maatregelen nodig zijn om beperkingen/belemmeringen weg te nemen. Dat helpt de gemeente bij het bepalen waar gewenste ontwikkelingen mogelijk zijn.


Eerst analyseren, dan realiseren

Naast een scan brengen we ook aan de hand van de milieuthema’s kansen en belemmeringen in beeld.

Daarbij wordt naast gemeentelijke opgave(n), vraagstukken, ontwikkelingen/tendensen, beleidskaders/doelstellingen op Europees, Rijks-, Provinciaal en Gemeentelijk niveau, ook gekeken naar de milieuthema’s onderling.


Positief ontvangen

We hebben ondertussen al voor meerdere gemeenten een Omgevingsscan en/of -analyse gemaakt. Dat ten behoeve van het opstellen van een Omgevingsvisie, maar ook voor een gebiedsontwikkelingsproject en voor op te stellen dorpsontwikkelvisies.

Natuurlijk willen we graag weten of  gemeenten de scan/analyse als meerwaarde ervaren. Daarom evalueren we regelmatig  met elkaar (gemeente en specialisten en omgevingsadviseur van de OD NHN).

De reacties zijn overwegend positief. Men vindt de scan/analyse een waardevol document dat ook goed te gebruiken is bij het opstellen van een omgevingsplan.

Er zijn ook verbeterpunten. Zo bevat de scan mooie kaarten, die nu nog fysiek zijn. We werken toe naar het delen van realtime geografische informatie.


Tot slot

Dit nieuwe product Omgevingsscan/-analyse is in de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) van onze dienst opgenomen. Vooralsnog bieden we dit product op projectbasis aan, als aanvullende opdracht, omdat het product nog niet in de gemeentelijke Uitvoeringsprogramma’s is opgenomen. Daardoor en omdat er steeds meer vraag komt naar dit product, is onze inzet wel afhankelijk van de beschikbare ruimte en capaciteit op het moment van aanvraag.