Visitatiecommissie bezoekt OD NHN

Op 16 en 17 mei is een visitatiecommissie van koepelorganisatie Omgevingsdienst NL bij de OD NHN op bezoek geweest. Deze commissie, bestaande uit collega’s van andere omgevingsdiensten en een externe voorzitter, kwam kijken hoe wij onze taken uitvoeren. Op basis van hun waarnemingen en analyse, heeft de commissie een adviesverslag opgesteld. Een mooie gelegenheid om te leren en blijven verbeteren!

Versterking VTH-stelsel

Deze visitaties zijn geïnitieerd vanuit het Interbestuurlijk programma (IBP) Versterking VTH-stelsel. Daarin werken het Rijk, IPO, Omgevingsdienst NL en VNG met elkaar aan de versterking van het VTH-stelsel, zoals is geadviseerd in het rapport van de Commissie VaVisitatiecommissien Aartsen in 2021. De visitaties vervangen de meer vrijblijvende collegiale toets, die omgevingsdiensten in het verleden hielden. De IBP-visitatiemethodiek heeft een structureel karakter. Dat betekent dat elke omgevingsdienst in Nederland iedere twee jaar wordt bezocht. Ook om te zien of de eerdere aanbevelingen van de commissie zijn opgevolgd.

Zelfevaluatie

Voorafgaand aan het bezoek van de visitatiecommissie hebben we, uiteraard kritisch, een zelfevaluatie ingevuld. In deze evaluatie werden vragen gesteld over bijvoorbeeld kwaliteitsankers in wet- en regelgeving, onze ontwikkelkracht en innovatieruimte, ketensamenwerking en prioritering in de uitvoering. Dit rapport is vervolgens door de commissie gebruikt om zich voor te bereiden op de daadwerkelijke visitatie.

Interviews

Om echt een goed beeld te krijgen van onze organisatie, heeft de visitatiecommissie ook interviews gehouden met collega’s en externen. In deze interviews ging men dieper in op onze werkzaamheden, hoe wij deze uitvoeren en hoe alles binnen de OD NHN geregeld is. We hebben van tevoren aan alle geïnterviewde collega’s gevraagd of zij de vragen ongekleurd en spontaan willen beantwoorden. Op deze manier kan de commissie ons zo goed en eerlijk mogelijk voeden met eventuele verbeterpunten.

Pluspunten en verbeteringen

In het rapport wordt de bevlogenheid van de OD NHN-medwerkers geroemd. Door opdrachtgevers wordt ook de vakinhoudelijke kennis en hands-on-mentaliteit gewaardeerd.
Natuurlijk zijn er ook vberbeterpuntebn. Zo geven ketenpartners, ambtelijk opdrachtgevers en dagelijks bestuur aan dat het tijd is dat OD NHN vaker het initiatief neemt in maatschappelijke regionale vraagstukken op het gebied van natuur, milieu, water, haar expertise verzilvert en zich meer profileert. Ze geven aan OD NHN daarin te willen steunen en beogen wederzijds een sterkere samenwerking.

Het volledige rapport wordt op een later moment online geplaatst.