Over de Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Met de nieuwe wet zijn de hiervoor drie genoemde groene wetten onder één wet gebracht.

De drie voormalige wetten zijn in drie verschillende hoofdstukken van de nieuwe Wet natuurbescherming, min of meer, terug te vinden: Hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden, hoofdstuk 3 Soorten en hoofdstuk 4 Houtopstanden, hout en houtproducten. Op deze website vindt u informatie over de uitvoering van de Wet natuurbescherming, uitgesplitst in de onderwerpen gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden.

Bevoegdheden

Met de invoering van de Wet natuurbescherming zijn bevoegdheden gewijzigd. De provincies hebben de bevoegdheid gekregen om de ontheffingen te verlenen die voorheen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet werden verleend. Tevens hebben de provincies de uitvoeringstaken en bevoegdheden van de voormalige Boswet gekregen, eveneens voorheen uitgevoerd door de RVO. Grootschalige en/of nationale ruimtelijke projecten en houtopstanden onder verantwoordelijkheid van het Rijk vallen nog onder de bevoegdheid van het ministerie (klik daarvoor op de link rechts op de pagina).

De provincie Noord-Holland heeft alle uitvoeringstaken (lees: vergunningverlening en toezicht en handhaving) op het gebied van de Wet natuurbescherming ondergebracht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Voor het aanvragen van een vergunning in het kader van gebiedsbescherming (Natura 2000-gebieden) of ontheffing in het kader van soortenbescherming of het melden van kappen van houtopstanden kunt u op deze site de aanvraagformulieren vinden (klik daarvoor op de link rechts op de pagina).

Niet alle taken en bevoegdheden op het gebied van groen zijn ondergebracht bij de OD NHN. Projecten of activiteiten kunnen namelijk ook plaatsvinden in gebieden die aangewezen zijn onder het Natuur Netwerk Nederland (NNN of voorheen EHS). Het NNN is opgenomen in de Provinciale Structuurvisie en valt daarmee onder provinciaal beleid. Toetsing en compensatie in relatie tot aantasting van het NNN is en blijft een taak van de provincie Noord-Holland. Mocht hiervan sprake zijn dan kunt u contact opnemen met de heer A. Smit van de directie Beleid NRL (zie link provincie hieronder).