Informatieplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. Vanaf 2019 is er, naast deze bestaande energiebesparingsplicht, een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht wil de overheid energiebesparing en daarmee de transitie naar een CO₂-vrij Nederland versnellen.

Wat betekent de informatieplicht?

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak.

Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is vanaf begin 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Voor wie?

Kijk op de website Check Klik Bespaar of u onder de energiebesparings- en informatieplicht valt, en ga eenvoudig na wat u kunt doen om energie te besparen en hoe u moet rapporteren. Het is uw startpunt op weg naar energie besparen  en te voldoen aan de wettelijke plichten.

RVO

Ook via het stappenplan van RVO kunt u te weten komen of u zich moet melden. Het stappenplan is een hulpmiddel om u voor te bereiden op de informatieplicht energiebesparing. Het laat zien of de plicht voor u geldt, welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het rapporteren in eLoket werkt. Door het stappenplan in te vullen weet u binnen vijf minuten of uw bedrijf binnen deze regeling valt.

Om het stappenplan te doorlopen, moet u weten wat uw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. U kunt dit vinden op uw jaarrekening of bepalen aan de hand van uw maandelijkse afschriften. Gaat u daarna over op de daadwerkelijke rapportage, dan moet u ook nog andere informatie bij de hand hebben. Het echte rapporteren doet u in eLoket.

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Heeft uw bedrijf of instelling - naast de energiebesparingsplicht - ook een plicht tot het uitvoeren van een energie-audit (EED)? Dan geldt de informatieplicht ook voor u. De deadline van uw audit lag op 5 december 2019.

 

Meer informatie

Uitzonderingen informatieplicht

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de Informatieplicht. Zij hoeven dus ook niet de door hen getroffen maatregelen te rapporteren. Dit zijn: