Milieubelastende activiteiten (MBA's)

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is sinds 1 januari 2024 onderdeel van het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL). Het besluit heeft, ongewijzigd, het doel om risico’s waaraan bewoners in hun leefomgeving worden blootgesteld, door risicovolle milieubelastende activiteiten, tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Risico’s kunnen onder andere beperkt worden door voldoende afstand te houden tussen risicobronnen en gebouwen/locaties, zoals woningen, kantoorpanden, ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven en evenemententerreinen etc.

De Omgevingswet gaat uit van milieubelastende activiteiten van bedrijven en burgers. De milieubelastende activiteiten die externe veiligheidsrisico’s met zich meebrengen zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL).
Naast activiteiten van bedrijven en burgers, worden ook transportroutes over de weg, het water, het spoor en transport door ondergrondse buisleidingen als milieubelastende activiteiten genoemd. Daarnaast zijn windturbines als milieubelastende activiteit opgenomen. Hiervoor geldt dus ook een minimaal aan te houden afstand.

Vuurwerkverkoop aan consumenten is niet opgenomen in het Besluit (BKL). De verkoop moet alleen wel gemeld worden door de eigenaar/exploitant. Daarnaast zijn er diverse veiligheidsmaatregelen/voorzieningen van toepassing én worden er minimale afstanden tussen gebouwen en locaties aangehouden.

Kwetsbare locaties/gebouwen

De te beschermen gebouwen en locaties zijn verdeeld in verschillende gradaties van kwetsbaarheid. Zo vallen terreinen waar (buiten)evenementen plaatsvinden onder kwetsbare locaties. 
Verder worden woningen gezien als kwetsbare gebouwen. Om deze gebouwen bescherming te bieden, moet er een afstand van risicobronnen gerealiseerd worden. Daarnaast zijn ziekenhuizen, kinderdagverblijven en gelijksoortige gebouwen aangemerkt als zeer kwetsbaar. Hier gelden naast het houden van afstand nog extra veiligheidsbepalingen.


Voor definiëring van kwetsbare gebouwen en locaties wordt verwezen naar bijlage VI van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Deze is te vinden via de volgende link.  
De milieubelastende activiteiten waarop het Besluit kwaliteit leefomgeving van toepassing is zijn opgenomen in bijlage VII van het Besluit (BKL). Deze is te vinden via de volgende link.