Bedrijven en instellingen

 Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) beperkt gevaren waaraan bewoners worden blootgesteld in hun leefomgeving.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) heeft als doel de risico's waaraan bewoners in hun leefomgeving worden blootgesteld, vanwege risicovolle bedrijven, tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Dat kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door voldoende afstand te houden tussen de risicobron en gebouwen, woningen, kantoorpanden, ziekenhuizen, scholen, etc. In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) worden voor bepaalde bedrijfscategorieën de veiligheidsafstanden aangewezen.

Het is belangrijk dat er een goede afstemming tussen milieu en ruimtelijke ordening plaatsvindt. Integraal wordt er naar omgevingsvergunningen gekeken en moeten risico's in de bestemmingsplannen worden meegenomen. In het besluit zijn bijvoorbeeld eisen opgenomen waaraan bedrijven met gevaarlijke stoffen moeten voldoen. Kwetsbare bestemmingen zoals woningen mogen van het besluit geen 'risicozones' meer zijn.

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de bijbehorende regeling kunt u online raadplegen via deze website over wetgeving van de overheid.
Meer informatie over externe veiligheid met betrekking tot inrichtingen is te vinden op de website van Infomil.