Milieubelastende activiteiten (Mba's)

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is sinds 1 januari 2024 onderdeel van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het besluit heeft, ongewijzigd, het doel om risico’s waaraan bewoners in hun leefomgeving worden blootgesteld, door risicovolle milieubelastende activiteiten, tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Meldings- en vergunningplichtige activiteiten

Risico’s kunnen onder andere beperkt worden door voldoende afstand te houden tussen risicobronnen en gebouwen/locaties, zoals woningen, kantoorpanden, ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven en evenemententerreinen etc. 

De Omgevingswet gaat uit van milieubelastende activiteiten. De milieubelastende activiteiten die externe veiligheidsrisico’s met zich meebrengen zijn bijeengebracht in bijlage VII van het Bkl. Het gaat hier om zowel meldingsplichtige, als vergunningplichtige activiteiten. Er is sprake van vaste afstanden en in enkele gevallen moeten risicoafstanden en aandachtsgebieden worden berekend. 

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn voor meldingsplichtige mba’s risicoafstanden vermeld. Daarnaast is hier aangegeven welke activiteiten onder vergunningplichtige mba’s vallen. Hiervoor zijn afstanden of een rekenplicht opgenomen in bijlage VII van het Bkl.

Naast activiteiten bij bedrijven en burgers zijn ook transportroutes over de weg, het water en het spoor en transport door ondergrondse buisleidingen als milieubelastende activiteiten genoemd. Hoewel het geen gevaarlijke stoffen betreft zijn windturbines ook als milieubelastende activiteit opgenomen waarvoor een meldingsplicht of vergunningplicht geldt en in beide gevallen de risico’s berekend moeten worden. 
Daarnaast zijn als milieubelastende activiteiten met risico’s aangewezen vergunningplichtige vuurwerkopslagen en opslagen van ontplofbare stoffen voor zowel civiel als militair gebruik. Deze mba’s zijn opgenomen in bijlagen VIII t/m X van het Bkl.