Omgevingsplan en milieuaspecten

In een Omgevingsplan zijn functies toegedeeld aan locaties waarbij milieuaspecten zijn meegewogen. Aan locaties en gebouwen zijn eisen gesteld waaraan milieubelastende activiteiten moeten voldoen. Het gaat hier onder andere om afstandseisen tussen milieubelastende activiteit en gebouwen of locaties. Dit zijn de zogenaamde risicoafstanden of veiligheidsafstanden. 

Aandachtsgebieden

Ter vervanging van het begrip groepsrisico zijn er ‘aandachtsgebieden’ geïntroduceerd. Voor externe veiligheid zijn er brand- explosie- en gifwolkaandachtsgebieden bepaald. Binnen deze afstanden zijn mensen binnen gebouwen zonder maatregelen niet veilig genoeg. Om dit te verbeteren kunnen zowel omgevingsmaatregelen als bouwkundige maatregelen worden geborgd in het omgevingsplan.  
Door het aanwijzen van brand en/of explosie aandachtsgebieden als voorschriftengebied zijn bouwkundige maatregelen uit het Bouwbesluit leefomgeving (Bbl) direct van toepassing. 
Gifwolkaandachtsgebieden worden niet als voorschriftengebied opgenomen, met dit aspect wordt in het omgevingsplan wel rekening gehouden. 

Raadplegen besluiten

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) regeling kunt u online raadplegen via de volgende website.
Meer informatie over externe veiligheid met betrekking tot milieubelastende activiteiten is te vinden op de website van iplo.