Regeling (incidentele) festiviteiten

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Hierdoor kan wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Wij werken aan het actualiseren van onze website hierop. Aan de informatie op de site kunnen geen rechten ontleend worden.

Uw gemeente stelt jaarlijks een aantal collectieve festiviteiten vast zoals kermis of Koningsdag. Daarnaast heeft u een aantal dagen per jaar recht op incidentele festiviteiten.

Geluid bij festiviteiten

Als uw bedrijf onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) valt, heeft u recht op een aantal dagen waarop meer geluid/licht geproduceerd mag worden dan normaal. Dat is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL).

Informeer bij uw gemeente

Ook heeft elk bedrijf recht op een aantal dagen per jaar voor incidentele festiviteiten. Het aantal dagen is afhankelijk van de gemeente waarbinnen uw bedrijf zich bevindt. Als u van de incidentele festiviteiten gebruik wilt maken, moet u 2 weken vóór aanvang van de festiviteit een kennisgeving indienen.

Informeer bij uw gemeente welke normen, eindtijden en overige voorwaarden er precies gelden tijdens collectieve of incidentele festiviteiten.

Met dit formulier kunt u voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik en Stede Broec een kennisgeving indienen bij de OD NHN. Heeft u een bedrijf in een andere gemeente dan moet u zich rechtstreeks tot die gemeente wenden.

U vindt het formulier aan de rechterkant van deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt).

Voor geluid binnen de grenzen van de inrichting

De minder strenge regels uit de APV of VFL betekenen een toename van de geluid- of lichtbelasting voor de omgeving. U bent verplicht te voorkomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving ontoelaatbare overlast ondervindt. De geluidsnormen uit de APV of VFL gelden alleen voor geluid dat binnen de inrichting/het bedrijf wordt geproduceerd.

Dat betekent dat als u geluid binnen een gebouw produceert (b.v. muziek binnen een café of kantine), u meer geluid mag maken dan als u het buiten voortbrengt (b.v. muziek via omroepinstallatie voetbalclub).

Als u binnen een gebouw gebruik wilt maken van de festiviteitenregeling dan bent u ook verplicht ramen en deuren gesloten te houden ter voorkoming van onnodige geluidoverlast.

Wijs bezoekers op het rustig verlaten van uw bedrijf, zodat er geen overlast ontstaat voor omwonenden.

Informeer uw directe omgeving ruim van tevoren. Goede communicatie voorkomt meestal klachten. Stop op tijd en houdt u aan de afspraken.