Melding doen en vergunning aanvragen

Op deze pagina vindt u alles over meldingen en de aanvraag van vergunningen. 

Aanwijzing regelgeving

 Voor sommige milieubelastende activiteiten gelden bepaalde regels. Deze activiteiten zijn aangewezen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en via het omgevingsplan. Het Bal is op 1 januari 2024 in werking getreden. De gemeente stelt het omgevingsplan op en zal voor 1 januari 2029 in werking treden. Zolang het omgevingsplan voor uw locatie niet is vastgesteld, gelden de Bruidsschatregels.

Omgevingsloket

Via het Omgevingsloket kunt u uw melding/aanvraag indienen. U kunt hier ook zien welke regels er voor u gelden. Om gebruik te maken van het Omgevingsloket heeft u als bedrijf eHerkenning nodig.

Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding van uw melding/aanvraag kunt u gebruik maken van het Omgevingsloket. Ook kunt u gebruik maken van het Omgevingsoverleg. In het Omgevingsoverleg kunnen we uw aanvraag bespreken, onze verwachtingen als behandeldienst aan u toelichten en uw stukken aan deze verwachtingen toetsen. Na afloop ontvangt u van ons een advies. 
Gedurende uw voorbereiding kan het voorkomen dat u onderzoeken moet uitvoeren of andere gegevens moet verstrekken. Als behandeldienst kunnen wij niet inhoudelijk helpen, omdat we objectief over uw aanvraag moeten beoordelen. Voor inhoudelijke ondersteuning, zoals het opstellen van stukken, kunt u een adviseur inhuren. 

Informatieplicht

Een informatieplicht vraagt u informatie te delen van bepaalde activiteiten of voorvallen. Deze moet u volgens de instructies aanleveren bij uw bevoegd gezag of behandeldienst. Dit kan bij aanvang (onderzoeksrapportage), bij een voorval (storing), of met regelmaat zijn (analyseresultaten). U dient deze stukken aan via het Omgevingsloket. U vindt hier meer informatie over op IPLO.

Een informatieplicht kan ook gelden naar aanleiding van een voorschrift in een vergunning (of ontheffing indien afgegeven voor de Omgevingswet). In dat geval wordt in de vergunning (of ontheffing) aangegeven waar of hoe u daaraan kunt voldoen. Het kan zijn dat verwezen wordt naar een formulier op de website van de OD NHN, zoals een formulier voor een startmelding.

Melding

Als een activiteit meldingsplichtig is, moet u deze melden bij het bevoegd gezag. Dat moet minimaal 4 weken voordat de activiteit wordt uitgevoerd, wordt gestart of wordt veranderd. Het indienen van een melding gaat via het Omgevingsloket. De melding moet een aantal gegevens bevatten (art. 2.17 BAL):  

a.      De aanduiding van de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 4;

b.     De naam en het adres van degene die de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3, verricht;

c.      Het adres, of de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3, wordt verricht; en

d.     De dagtekening.

Als u geen melding maakt, gegevens achterwege laat of zonder bericht al binnen 4 weken na de melding begint overtreedt u een verbodsbepaling.

Als een melding moet worden ingediend naar aanleiding van een voorschrift in een vergunning (of ontheffing indien afgegeven voor de Omgevingswet), dan betreft dit de informatieplicht. In dat geval wordt in de vergunning (of ontheffing) aangegeven waar of hoe u daaraan kunt voldoen. Het kan zijn dat verwezen wordt naar een formulier op de website van de OD NHN, zoals een formulier voor een startmelding.

Vergunning

U kunt een Omgevingsvergunning aanvragen bij uw behandeldienst, het bevoegd gezag of via het Omgevingsloket. De behandeldienst behandelt uw aanvraag en neemt hier een besluit op. De procedure bedraagt meestal 8 weken. Deze kan worden opgeschort of verlengd, waardoor u niet altijd binnen 8 weken een vergunning heeft. Voor meer informatie klik hier.

Voordat u uw aanvraag indient, adviseren wij u een adviseur te raadplegen. Met behulp van een goed voorbereide aanvraag kunnen wij eenvoudiger tot een besluit komen. Doormiddel van een goed voorbereide aanvraag kunnen wij gemakkelijker tot een besluit komen. Ook raden we aan gebruik te maken van het Omgevingsoverleg.

Hoe werkt het?

Nadat u deze link van het Omgevingsloket heeft aangeklikt, begint u met het beantwoorden van de vragen in het scherm. Wanneer u alle relevante vragen heeft beantwoord, krijgt u een samenvatting van de ingevulde gegevens te zien. Vervolgens kunt u uw aanvraag indienen bij uw gemeente.

Voor informatie en aanvragen rond Natuurbescherming, klikt u op deze link voor de pagina Natuur.