Maatwerkvoorschrift

In sommige situaties kan de OD NHN een maatwerkvoorschrift aan uw bedrijf opleggen. U kunt ook een verzoek indienen voor een maatwerkschrift.

Maatwerkvoorschrift

Maatwerkvoorschriften kunt u zien als een minivergunning. Het gaat hier om het gericht aanpassen van bepaalde voorschriften bij activiteiten die zijn benoemd in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Op enkele beperkingen na zijn maatwerkvoorschriften toepasbaar op alle kaders die het BAL aan activiteiten verbindt.
Een verzoek tot maatwerk gebeurt via deze pagina van het Omgevingsloket. Wanneer wij maatwerkvoorschriften opleggen, zal u daarover eerst geïnformeerd worden en ook ruimte krijgen voor zienswijzen.

Procedure opleggen maatwerkvoorschriften

1. Wanneer wordt besloten om een maatwerkvoorschrift op te leggen, zal de OD NHN u hierover informeren. U krijgt ook de mogelijkheid om uw zienswijzen te delen.

2. Daarna wordt een ontwerpbesluit gemaakt dat ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Iedereen kan eventuele zienswijzen inbrengen tegen het besluit.

3. Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt dat ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Tegen het definitieve besluit kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.