Veranderen milieuvergunning

Als binnen uw bedrijf veranderingen zijn die de toegestane milieubelasting van uw milieuvergunning overschrijden, moet uw vergunning aangepast worden. Daarbij moet de hoofdactiviteit van uw bedrijf onveranderd blijven.

Aanvraag

U kunt, of moet, bijvoorbeeld uw milieuvergunning veranderen:

  • Als de wetgeving wordt veranderd;
  • Naar aanleiding van een controlebezoek door de OD NHN;
  • Als een burger u verzoekt uw milieuvergunning in het belang van het milieu te veranderen.

U kunt uw aanvraag tot het veranderen van een milieuvergunning doen via het Omgevingsloket Online. 

Nadat u de link heeft aangeklikt, beantwoordt u de vragen in het scherm. Als u alle relevante vragen aangaande uw situatie heeft beantwoord, krijgt u de ingevulde gegevens te zien in een samenvattend scherm. Vervolgens kunt u uw aanvraag elektronisch indienen bij uw gemeente.

Om misbruik te voorkomen, verstuurt de internetmodule een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres. Het gebruik van algemene e-mailadressen zoals Hotmail, Gmail en Yahoo is in verband met de anonimiteit niet toegestaan. U kunt géén digitale melding doen met die e-mailadressen.

Procedure

Tijdens een vooroverleg informeren wij u welke stukken nodig zijn om een aanvraag in te dienen. We kijken eveneens of het toekennen van een vergunning mogelijk is. Als de definitieve aanvraag is ontvangen, neemt onze inspecteur Vergunningverlening deze in behandeling. Daarna wordt een ontwerpbesluit gemaakt dat ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Iedereen kan eventueel zienswijzen inbrengen tegen het besluit.

Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt di ook ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Tegen het definitieve besluit kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.

Duur van de procedure

Als de aanvraag in behandeling is, geldt een termijn van 6 maanden. Deze termijn kan worden stopgezet wanneer de aanvraag niet ontvankelijk blijkt of wanneer de OD NHN u als aanvrager om aanvullende gegevens vraagt. Zijn de gegevens compleet? Dan loopt de procedure weer verder.

Zijn de gegevens incompleet? Dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Als de OD NHN zelf het initiatief neemt tot een wijziging in de vergunning, nemen wij contact met u op. Er vindt dan géén vooroverleg plaats en de vergunningswijziging wordt direct in behandeling genomen.