10-09-2020 ontwerpbesluit WnbS 'tijdelijke halfverharding tribunes'

Ontwerpbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een ontheffing te verlenen aan Circuit Park Zandvoort Exploitatie B.V. voor de aanwezigheid van tijdelijke halfverharding ten behoeve van de aanwezigheid van tijdelijke tribunes tijdens de Dutch Grand Prix op het circuit aan Burgemeester van Alphenstraat 108 te Zandvoort.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.315938) liggen met ingang van 10 september tot 22 oktober 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Het ontwerpbesluit en de bijlagen zijn te raadplegen op de website van de OD NHN: https://www.odnhn.nl. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.315938 te vermelden.