21-01-2021 Ontheffing tijdelijke halfverharding tribunes

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming een ontheffing verlenen aan Circuit Park Zandvoort Exploitatie B.V. voor de aanwezigheid van tijdelijke halfverharding ten behoeve van de aanwezigheid van tijdelijke tribunes tijdens de Dutch Grand Prix op het circuit aan Burgemeester van Alphenstraat 118 te Zandvoort.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.315938) liggen met ingang van 21 januari tot 5 maart 2021 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn. Het besluit en de bijlagen zijn te raadplegen op de website van de OD NHN: https://www.odnhn.nl. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300.

Beroep

Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u zienswijzen tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend of als u het niet eens bent met de wijziging van dit besluit ten opzicht van het ontwerpbesluit, kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het beroepsschrift wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op (088) 3616100.

Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Noord-Holland op 088 3616100.