Melding of vergunning

Wanneer moet u een vergunning aanvragen

U moet een vergunning aanvragen als:

  • u projecten wilt realiseren of handelingen wilt verrichten in of nabij een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied;
  • niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren;
  • niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een negatief effect hebben op de planten- en diersoorten, waarvoor het gebied is aangewezen;
  • deze activiteiten niet genoemd zijn in een Natura 2000-gebiedbeheerplannen.
Wettelijke  termijnen

Een aanvraag op grond van artikel 5.1, 1e lid, sub e, Omgevingswet wordt behandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV). Daarop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Voor aanvragen in het kader van gebiedsbescherming geldt daarom een beslistermijn van zes maanden. Tijdens de procedure wordt een ontwerpbesluit ter inzage gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend.  

Informatieplicht

Een informatieplicht vraagt u informatie te delen van bepaalde activiteiten of voorvallen. Deze moet u volgens de instructies aanleveren bij uw bevoegd gezag of behandeldienst. Dit kan bij aanvang (onderzoeksrapportage), bij een voorval (storing), of met regelmaat zijn (analyseresultaten). U dient deze stukken aan via het Omgevingsloket. U vindt daar meer informatie over op deze website van  IPLO.

Een informatieplicht kan ook gelden naar aanleiding van een voorschrift in een vergunning (of ontheffing indien afgegeven voor de Omgevingswet). In dat geval wordt in de vergunning (of ontheffing) aangegeven waar of hoe u hieraan kunt voldoen. Het kan zijn dat verwezen wordt naar een formulier op de website van de OD NHN, zoals een formulier voor een startmelding. 

Melding

Als een activiteit meldingsplichtig is, moet u deze melden bij het bevoegd gezag. Dat moet minimaal 4 weken voordat de activiteit wordt uitgevoerd, wordt gestart of wordt veranderd. Het indienen van een melding gaat via het Omgevingsloket. De melding moet een aantal gegevens bevatten (art. 2.17 BAL):

a.      De aanduiding van de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 4;
b.     De naam en het adres van degene die de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3, verricht;
c.      Het adres, of de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3, wordt verricht; en
d.     De dagtekening.

Als u geen melding maakt, gegevens achterwege laat of zonder bericht al binnen 4 weken na de melding begint overtreedt u een verbodsbepaling.

Als een melding moet worden ingediend naar aanleiding van een voorschrift in een vergunning (of ontheffing indien afgegeven voor de Omgevingswet), dan betreft dit de informatieplicht. In dat geval wordt in de vergunning (of ontheffing) aangegeven waar of hoe u hieraan kunt voldoen. Het kan zijn dat verwezen wordt naar een formulier op de website van de OD NHN, zoals een formulier voor een startmelding. Dat formulier vindt u rechts op deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt).