Algemene informatie

Bescherming flora en fauna

Verschillende dier- en plantsoorten zijn in Nederland beschermd. In de Omgevingswet staat dat er een vergunning nodig is voor activiteiten die ervoor zorgen dat eieren, nesten of verblijfplaatsen van dieren beschadigd raken, vernield of weggehaald worden. Er staat in de wet ook dat er een vergunning nodig is voor het verwonden, vangen en/of doden van dieren.  

Meer informatie over de bescherming van soorten in de omgevingswet vindt u via deze website van het IPLO.

Als uw werkzaamheden bestaan uit bijvoorbeeld renovatiewerkzaamheden, sloop van gebouwen of nieuwbouw op braakliggend terrein, kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft voor het onderwerp natuur. Ook voor de uitvoering van beheer en schadebestrijding op beschermde diersoorten is een vergunning nodig. In de omgevingswet heet dit een ‘omgevingsvergunning voor een flora- en fauna activiteit’.  

Vergunning aanvragen of vragen stellen

U kunt een vergunning voor een flora- en fauna-activiteit aanvragen via deze website van het DSO. U kunt via het DSO of dit formulier op onze website een omgevingsoverleg aanvragen voor uw project. 

U moet bij een vergunningsaanvraag aantonen dat er geen andere oplossingen zijn, die beter zijn voor de beschermde dier- en plantsoorten. Ook moet altijd worden aangetoond dat met uw project een in de wet genoemd belang is gemoeid. Daarnaast moet gemotiveerd worden dat het project geen negatieve effecten heeft op de staat van instandhouding van de soorten. Een aanvraag moet goed gemotiveerd zijn.  

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar postbus@odnhn.nl

Regelmatig vraagt men of er voor een project een omgevingsvergunning of advies met instemming nodig is Het antwoord dat er geen vergunning of advies met instemming nodig is zonder dat hier een officiële aanvraag aan ten grondslag ligt, is een bestuurlijk rechtsoordeel. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven met ingang van 1 augustus 2021 geen bestuurlijke rechtsoordelen meer. Dat komt omdat de rechtsbescherming onzeker is. Wel wordt algemene informatie gegeven. Initiatiefnemer of gemeente kan aan de hand daarvan bepalen of een aanvraag wordt ingediend of advies met instemming wordt gevraagd. 

Positieve weigering

Als geen vergunning nodig is en wel een aanvraag wordt ingediend of een advies met instemming wordt gevraagd, volgt een positieve weigering. Een positieve weigering is een besluit waarin de Gedeputeerde Staten de aanvraag voor een vergunning afwijzen omdat voor een project geen vergunning nodig is. Een positieve weigering kan voorwaarden of beperkingen bevatten. Voor een belanghebbende (de aanvrager, maar ook een derde belanghebbende) staat bezwaar en beroep open tegen een positieve weigering. 

Vrijstelling verboden

Het is mogelijk om vrijstelling of ontheffing te krijgen van deze verboden. Dat kan nodig zijn in het geval beschermde soorten schade aanrichten, zoals bijvoorbeeld gewasschade, schade aan de volksgezondheid of schade aan flora of fauna.
Een ontheffing kan ook nodig zijn wanneer er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Hieronder wordt onder andere bouw, onderhoud, slopen of aanleg van infrastructuur verstaan.

Als deze werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor beschermde planten- of diersoorten moet daarvoor bij de OD NHN een ontheffing worden aangevraagd. De aanvrager moet dan aantonen dat er geen andere bevredigende oplossingen bestaan dan het verstoren, verjagen, doden of vernielen van de betreffende flora of fauna. Tevens moet altijd worden aangetoond dat daarmee een in de wet genoemd belang is gemoeid. Een aanvraag om ontheffing van de verboden van de Wet natuurbescherming moet goed gemotiveerd zijn.

Wettelijke termijnen

De wettelijke termijn voor de beslissing op uw aanvraag bedraagt 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Het bevoegd gezag kan de termijn met eenmaal 6 weken verlengen. Als wij de termijn verlengen, ontvangt u daarover een brief.

Leges

Per 01-01-2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd. Meer informatie en de tarieven zijn te vinden in de Legesverordening op deze pagina van de provincie Noord-Holland.