Evenementen en vuurwerk

Als u een evenement in de buitenlucht gaat organiseren, heeft u mogelijk te maken met beschermde plant- en diersoorten. Als er beschermde soorten in en rond het betreffende gebied aanwezig zijn, is het mogelijk dat u preventieve maatregelen moet nemen om schade te voorkomen.

Verstoring voorkomen

Verstoring door een vuurwerk- of muziekevenement heeft met name negatieve effecten op vogels. Ook kan er sprake zijn van aantasting van het leefgebied. Bijvoorbeeld als er groeiplaatsen van beschermde plantensoorten zijn of leefgebied van grondgebonden diersoorten, zoals rugstreeppadden of marterachtigen. Voor de meeste gevallen is het niet mogelijk om een vergunning te krijgen voor een evenement, door het ontbreken van een wettelijk belang.  

Om negatieve effecten te voorkomen, kunnen er maatregelen genomen worden. Hierbij valt te denken aan een ander moment of locatie. Tevens kan het afschermen of afzetten van kwetsbare delen helpen een verstoring te voorkomen. Tevens moet rekening worden gehouden met de zorgplicht. 

Broedseizoen

De meest kwetsbare periode voor vogels is de broedperiode. De broedperiode verschilt per vogelsoort en per jaar. De globale broedperiode per vogelsoort is te vinden in de broedvogelkalender op deze website van de Vogelbescherming. Ook buiten het broedseizoen kunnen er negatieve effecten zijn, bijvoorbeeld bij verstoring van belangrijke rust- en pleisterplaatsen.  

Onderzoek

Om negatieve effecten te voorkomen moet onderzoek door een deskundige worden uitgevoerd. Daarnaast moet vlak voor het evenement een schouw worden uitgevoerd door een deskundige. Waar nodig moeten extra maatregelen genomen worden, zodat een overtreding wordt voorkomen.