Evenementen en vuurwerk

Gaat u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan heeft u mogelijk te maken met beschermde plant- en diersoorten. Als er beschermde soorten in en rond het betreffende gebied aanwezig zijn, is het mogelijk dat u preventieve maatregelen moet nemen om schade te voorkomen.

Verstoring voorkomen

De initiatiefnemer van het evenement moet een overtreding van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming voorkomen door aantoonbaar te voldoen aan de zorgplichtvereisten. Daarbij moet hij alle maatregelen uitvoeren, die voorkomen dat de instandhouding van de beschermde soorten wordt bedreigd. Verstoring door een vuurwerk- of muziekevenement heeft met name negatieve effecten op vogels. Verstoring van vogels is niet verboden als dit geen groot effect heeft op de instandhouding van de betreffende vogelsoort.

U kunt bijvoorbeeld het evenement op een ander moment of locatie houden. Het is niet mogelijk om een ontheffing voor het opzettelijk verstoren van bepaalde broedvogelsoorten aan te vragen als de geluidseffecten van een evenement de Wet natuurbescherming overtreden. De reden hiervoor is dat een wettelijk belang ontbreekt voor het opzettelijk verstoren van broedvogels tijdens een evenement. Zeker als de verstoring een groot effect heeft op de instandhouding van de vogelsoort.

Broedseizoen

De meest kwetsbare periode voor vogels is de broedperiode (15 feb. - 31 aug.). Deze periode verschilt per vogelsoort. Zie hiervoor de vogelbroedkalender. Buiten het broedseizoen (1 sept-14 feb) zijn negatieve effecten op de instandhouding van tevoren uit te sluiten. Binnen het broedseizoen maakt een Quickscan of Natuurtoets onderdeel uit van de aanvraag. Tevens wordt 1 week voorafgaand aan het evenement, door een deskundige op het gebied van vogels, uitsluitsel gegeven over de aanwezigheid van broedvogels in de nabijheid van de evenementenlocatie. In het uitvoeringsplan wordt aantoonbaar rekening gehouden met de (mogelijk) aangetroffen broedlocaties, zodat een overtreding wordt voorkomen.

De vergunning- en ontheffingverlening, handhaving en toezicht op het gebied van milieu, bodem, water en natuur heeft de provincie ondergebracht bij de omgevingsdiensten in Noord-Holland. Voor een vuurwerkbesluit kunt u hier terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Voor informatie en een uitsluitsel in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) kunt u bij ons terecht, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Leges

Let op; per 01-01-2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd. In het aanvraagformulier is aangegeven of er leges van toepassing zijn. Meer informatie en de tarieven zijn te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie over de Omgevingsverordening 2020 kunt u op deze website van de provincie Noord-Holland vinden.