Overlast en schade

Jacht, beheer en schadebestrijding

Als op uw gronden belangrijke schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, kan het noodzakelijk zijn dat u diersoorten moet verjagen, vangen en/of doden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij schade aan landbouwgewassen of schade op begraafplaatsen of sportvelden. Soms kunnen dieren ook een bedreiging zijn voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid of het luchtverkeer. Voor het verjagen, vangen en/of doden van dieren heeft u bijna altijd een vergunning nodig. Voor enkele soorten is de bestrijding in specifieke gevallen geregeld in een ontheffing, opdracht of vergunning, die geldt voor een groot gebied, bijvoorbeeld de hele provincie. Dat soort besluiten wordt aangevraagd door de Faunabeheereenheid Noord-Holland.  

Faunabeheer in Noord-Holland

De faunabeheereenheid (FBE) coördineert de uitvoering van het faunabeheer in de provincie. De faunabeheereenheid stelt faunabeheerplannen op. In elk faunabeheerplan is opgenomen hoeveel dieren er zijn, of hun aantal toe- of afneemt, welke schade de diersoort veroorzaakt en een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden om schade door en aan deze soort te voorkomen. Een Faunabeheerplan wordt pas in gebruik genomen na de goedkeuring van de provincie.  

Meer informatie over de Faunabeheereenheid Noord-Holland vindt u op de website van de FBE Noord-Holland

Preventieve maatregelen

De eerste en vaak makkelijkste oplossing voor (dreigende) schade is om preventieve maatregelen te nemen. Natuurlijk moeten deze maatregelen wel toegestaan zijn. Afhankelijk van de soort die schade veroorzaakt en het type schade, zijn er verschillende preventieve maatregelen mogelijk.  

BIJ12-unit Faunafonds heeft verschillende Faunaschade Preventiekits ontwikkeld. Daarin vindt u een overzicht van preventieve maatregelen om gewasschade door beschermde inheemse diersoorten te voorkomen en te beperken. Deze preventiekits richten zich vooral op gewasschade. Voor andere schade, zoals schade aan dijken, begraafplaatsen en sportvelden of voor verkeersveiligheid kunnen maatregelen nodig zijn die niet in de Preventiekits zijn opgenomen.  

Meer informatie over de Faunaschade Preventiekits vindt u op deze pagina van BIJ12

Schade aan gewassen

Voordat gebruik gemaakt kan worden van de vrijstellingen die zijn opgenomen in de Omgevingsverordening of een ontheffing ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, moet sprake zijn van (dreigende) schade.

Wij zien belangrijke schade als schade die door wettelijk beschermde diersoorten is aangericht aan landbouwgewassen. Deze schade is door BIJ12-unit Faunafonds getaxeerd op € 250,- of hoger per perceel waarop schade is aangericht. 
 
De schade moet wel inzichtelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld aan de hand van schadecijfers en taxatierapporten.

Vergunning aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via deze website van het DSO. Uw aanvraag moet goed gemotiveerd zijn. Ten eerste moet u een onderbouwing aanleveren van het belang, het ontbreken van een andere bevredigende oplossing en de invloed op de staat van instandhouding. Bij de aanvraag moet u inzichtelijk maken waar de schadelocatie zicht bevindt (op kaartmateriaal), in welke periode u beheer uitvoert, welke middelen u daarvoor inzet (bijvoorbeeld het geweer) en moet u, indien van toepassing, aangeven wie gaan uitvoeren (met jachtaktes). Daarnaast moet u aangeven welke maatregelen u al heeft genomen om schade te voorkomen. Deze informatie is minimaal nodig om tot een vergunning te kunnen komen.