Automatische monitoring bassinwater

Ter bescherming van uw baders, bent u als houder wettelijk verplicht tweemaal per dag de kwaliteit van het zwemwater van al uw bassins te controleren. Dat staat beschreven in artikel 9, lid 1 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) en is verder uitgewerkt in bijlage 1 van het Bhvbz.

Voordelen monitoring

Uit de praktijk komt de vraag of het dagelijkse onderzoek door de houder uitgevoerd mag worden door een (geautomatiseerd) monitoringsysteem. Dat is technisch mogelijk en heeft meerdere voordelen. Zo bespaart u kosten, ontlast u het badpersoneel en is er een betere beheersing van de waterkwaliteit door een semi-continue meting. Op die manier kunt u sneller passende maatregelen nemen.

Voorwaarde

De toepassing van een monitoringsysteem heeft wel een belangrijke voorwaarde. Het systeem moet zo werken dat het zeker is dat de waterkwaliteit in alle bassins goed wordt bewaakt. De baders mogen namelijk geen risico lopen.

In de notitie rechts op deze pagina worden de randvoorwaarden aangeven voor het toepassen van het monitoringsysteem. Aanpassingen van de voorwaarden worden doorgevoerd als dat noodzakelijk blijkt aan de hand van ervaringen in de praktijk.