Zwembaden

De OD NHN controleert voor de hele provincie Noord-Holland of badinrichtingen voldoen aan de wettelijke hygiëne en veiligheidsvoorschriften.

Badinrichtingen

Onder badinrichtingen worden verstaan:

  • Alle openbare zwembaden
  • Semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings, sauna’s
  • Medische baden

Zwembaden zijn verplicht om, naast hun eigen dagelijkse controles, de waterkwaliteit maandelijks te laten onderzoeken door een laboratorium.

De OD NHN ontvangt de resultaten van het onderzoek en beoordeelt vervolgens of de waterkwaliteit voldoende is. Als de waterkwaliteit niet goed is, eist de OD NHN dat het zwembad maatregelen neemt. Wanneer deze maatregelen niet worden genomen, dwingt de OD NHN deze af. Blijft de eigenaar in gebreke, dan kan de OD NHN (een gedeelte van) het zwembad sluiten of een dwangsom opleggen.

Toezicht

Het dagelijks toezicht in een zwembad is vastgelegd in Artikel 25 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Dit voorschrift geldt alleen voor zwembaden waar tenminste één bassin een wateroppervlakte heeft van 2 m2 of meer en dieper is dan 0,50 meter. In openbare zwembaden is de houder verplicht om toezicht te houden op de gebruikers van het zwembad.

Voor semi-openbare zwembaden geldt dat toezicht is vereist als het bad > 1.40 meter diep is. Toezicht is niet verplicht als het bad < 1.40 meter diep is. Het ontbreken van toezicht moet wel duidelijk kenbaar gemaakt worden aan de bezoekers van het zwembad.

Overlast

Ervaart u overlast over de hygiëne en/of veiligheid in een badinrichting? Meldt dat online via dit meldingsformulier.

Zwembad oprichten, wijzigen of uitbreiden

De OD NHN controleert alle zwembaden en andere zwemgelegenheden die (semi)toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarom moet de houder de bouw of verbouw van een dergelijke zwemgelegenheid bij de OD NHN melden.

Hoe te werk?

Drie maanden voordat de bouwvergunning wordt aangevraagd moet de houder bij de OD NHN kenbaar maken wat de plannen zijn.

Tijdens de opleveringscontrole bekijkt een toezichthouder van de OD NHN of aan de eisen van de Wet hygiëne en veilighed badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) is voldaan.

De houder dient voor het melden van de bouw of verbouw van het zwembad gebruik te maken van het kennisgevingsformulier aan de rechterkant van deze pagina.