Aanvraag ontheffing UO-registratie Glastuinbouw

Inleiding

Jaarlijks moeten glastuinbouwbedrijven een rapportage van de meststoffenregistratie aanleveren bij de Uitvoeringsorganisatie Glastuinbouw (hierna: U.O.). In sommige situaties kan het rapporteren van die gegevens niet doelmatig zijn. Bijvoorbeeld als er al honderd procent recirculatie van drainwater in een vaste kas plaatsvindt. Het Activiteitenbesluit geeft de mogelijkheid om voor die situaties gemotiveerd af te wijken van het uitvoeren van de UO registratie.

Als het lozen op het riool of de bodem binnen uw bedrijf niet aan de orde is, kunt u het aanvraagformulier rechts op deze pagina gebruiken (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt) . Met dit formulier kunt u bij de OD NHN een verzoek indienen voor een ontheffing op de bovengenoemde jaarlijkse rapportage. Wanneer er sprake is van het lozen op het oppervlaktewater, kunt u bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een verzoek indienen voor een ontheffing op de jaarlijkse rapportage.

Als uw verzoek voldoende gemotiveerd is, kunnen wij het meten, berekenen, registreren of rapporteren niet van toepassing verklaren. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing is het van belang dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Als in een kas zonder drainagesysteem het drainwater in de bodem wordt geloosd, moet worden aangegeven wat het percentage is van het drainwater dat naar de bodem sijpelt.

Toelichting UO-registratie glastuinbouw

Meststoffenregistratie

Jaarlijks moeten glastuinbouwbedrijven een rapportage van de meststoffenregistratie aanleveren bij de U.O. De rapportages worden gebruikt om de lozing vanuit de glastuinbouw te bepalen en om te toetsen of het bedrijf aan de lozingsnormen van het Activiteitenbesluit voldoet.

De U.O. verzorgt voor het bevoegd gezag een jaarlijks overzicht van de bedrijven die de emissiegegevens hebben aangeleverd. Deze gegevens worden gebruikt om de emissie- en lozingsnormen vast te stellen.

Wetgeving

Uw glastuinbouwbedrijf valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling). Bij substraatteelt in een kas moet voor het lozen van drainwater worden voldaan aan de artikelen 3.66 tot en met 3.69 van het Activiteitenbesluit. Op grond van de artikelen 3.67 en 3.68 van het Activiteitenbesluit is een glastuinbouwbedrijf verplicht om jaarlijks vóór 1 mei aan de U.O. een rapportage met de volgende gegevens aan te leveren:

•      de hoeveelheid drainwater[1] in kubieke meter die wordt geloosd en de hoeveelheid voedingswater die wordt toegediend;

•      het gehalte aan nitraatstikstof en ammoniumstikstof en totaal fosfor, natrium en de geleidingswaarde in het drainwater;

•      het gewas of de gewassen die worden geteeld, het teeltoppervlak en de teeltperiode per gewas;

•      de maximaal toegestane hoeveelheid stikstof in het te lozen drainwater in kilogram per hectare teeltoppervlak per categorie van gewassen;

•      de berekende totale hoeveelheid toegediende stikstof en fosfor in het geloosde drainwater in kilogram per hectare teeltoppervlak per categorie van gewassen.

De ambitie is om in 2027 op een emissiewaarde van nagenoeg nul uit te komen. Deze werkwijze is in het Platform Duurzame Glastuinbouw afgesproken tussen de overheid en de branche.

 

[1] Drainwater: voedingswater dat bij substraatteelt niet wordt opgenomen door het gewas