Knalapparatuur

In de meeste gemeenten is het verboden om toestellen, of geluidsapparaten, in werking te hebben die geluidhinder veroorzaken. Dit is vastgesteld binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Verordening fysieke leefomgeving of het Omgevingsplan. Deze regelgeving geldt ook voor het gebruik van knalapparatuur ter voorkoming van vraatschade door vogels en wild. Toch mag men gebruikmaken van een knalapparaat, wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Melding of ontheffing

Vóórdat u een knalapparaat gebruikt, moet u in de meeste gemeenten eerst een melding doen of een ontheffing aanvragen. Dat verschilt per gemeente.

In de onderstaande tabel vindt u voor elke gemeente een overzicht van welke stappen ondernomen moeten worden per instantie. Ook vindt u hier welke instantie toezichthoudt. Achter elke gemeente staat een link die u kunt volgen om direct het juiste formulier te downloaden of waar u meer informatie kunt vinden.

Tabel 1: melding of ontheffing per gemeente

Waar staat mijn knalapparaat

Wat moet ik doen

Bij welke instantie

Welke instantie houdt toezicht

Alkmaar

Ontheffing aanvragen

Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar

Bergen

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeente Bergen

Castricum

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeente Castricum

Den Helder

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeente Den Helder

Drechterland

Melding doen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Enkhuizen

Melding doen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Heerhugowaard (Dijk en Waard)

Ontheffing aanvragen

Gemeente Dijk en Waard

Gemeente Dijk en Waard

Heiloo

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeente Heiloo

Hollands Kroon

Algemene regels

 

 

Gemeente Hollands Kroon

Hoorn

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Koggenland

Ontheffing aanvragen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gemeente Koggenland

Langedijk

(Dijk en Waard)

Ontheffing aanvragen

Gemeente Dijk en Waard

Gemeente Dijk en Waard

Medemblik

Melding doen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Opmeer

Ontheffing aanvragen

Gemeente Opmeer

Gemeente Opmeer

Schagen

Ontheffing aanvragen

Gemeente Schagen

Gemeente Schagen

Stede Broeck

Melding doen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Texel

Algemene regels

 

Gemeente Texel

 

  Opmerkingen melding:
 

 • Als u een melding heeft gedaan mag u na twee werkdagen de apparatuur plaatsen en gebruiken. U moet zich wel houden aan de voorschriften (zie hieronder).
 • Wanneer er niet aan alle voorschriften van de Uitvoeringsregels wordt voldaan, kan een ontheffing worden aangevraagd;
 • Een ingediende melding wordt niet gepubliceerd. Tegen een ingediende melding kan geen bezwaar worden gemaakt;

Opmerkingen ontheffing:

 • Als u een ontheffing heeft aangevraagd, mag u de apparatuur pas plaatsen en gebruiken als de ontheffing is verleend en in uw bezit is;
 • Een ontheffing wordt gepubliceerd en gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegd;
 • Tegen een verleende ontheffing kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt;
 • Aan de ontheffing zijn mogelijk kosten (leges) verbonden.
Voorschriften

De belangrijkste regels die van toepassing bij het gebruik van knalapparatuur zijn in onderstaande tabel opgenomen. Overige regels zijn opgenomen in het document Uitvoeringsregels knalapparatuur, die u rechts op deze pagina vindt.

Tabel 2: overzicht regels per gemeente: 

Gemeente 

Afstand tot woningen in meters 

Afstand tot de weg in meters 

Start- en eindtijd 

Knalfrequentie per uur  

Aaneenge- 

sloten periode 

in werking in weken 

Alkmaar

Regels opgenomen in ontheffing

Bergen

Regels opgenomen in ontheffing

Castricum

Regels opgenomen in ontheffing

Den Helder

Regels opgenomen in ontheffing

Drechterland 

200

50

08:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

6

Enkhuizen 

200

50

08:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

6

Heerhugowaard

(Dijk en Waard)

Regels opgenomen in ontheffing

Heiloo

Regels opgenomen in ontheffing

Hollands Kroon 

250

50

07:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

6

Hoorn 

Regels opgenomen in ontheffing

Koggenland

Regels opgenomen in ontheffing

Langedijk

(Dijk en Waard)

Regels opgenomen in ontheffing

Medemblik 

200

50

08:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

6

Opmeer

Regels opgenomen in ontheffing

Schagen

Regels opgenomen in ontheffing

Stede Broec 

200

50

08:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

6

Texel

200

50

07:00-21:00

6

(3 in stiltegebied)

2 x 6

Afstanden tot woningen en wegen
 • Knalapparatuur geplaatst binnen de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Medemblik, Stede Broec en Texel moeten zodanig zijn opgesteld dat ze ten minste 200 meter van woningen verwijderd zijn.
 • In de gemeente Hollands Kroon geldt tot woningen een afstand van tenminste 250 meter.
 • Om overlast te beperken mag de uitmonding van het knalapparaat niet richting woningen zijn gericht.
 • Verder moet knalapparatuur tenminste 50 meter van de openbare weg geplaatst zijn.
Start- en eindtijd knallen
 • Voor knalapparatuur geplaatst binnen de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec geldt dat deze alleen tussen 08:00 uur en 21:00 uur in werking mag zijn. 
 • In de gemeenten Hollands Kroon en Texel mag de apparatuur tussen 07:00 en 21:00 in werking zijn.
Knalfrequentie en periode
 • Een knalapparaat mag maximaal 6 keer in het uur een knal produceren (een salvo van 2 knallen kort achter elkaar geldt niet als 1 knal).
 • Wanneer een knalapparaat in een stiltegebied staat, mag deze maximaal 3 keer in het uur een knal produceren.
 • Wilt u weten of een perceel in een stiltegebied valt? Kijk dan op deze website van de provincie Noord-Holland.
 • Een knalapparaat mag voor dezelfde teelt gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 6 weken in werking zijn op hetzelfde perceel.
 • Per kalenderjaar mag voor maximaal twee aaneengesloten periodes van 6 weken een knalapparaat worden toegepast op hetzelfde perceel. 
Melden overlast

Regelmatig ontvangen we meldingen over knalapparaten die verkeerd zijn afgesteld. Ook worden knalapparaten geplaatst zonder dat daarvoor een melding is gedaan of ontheffing is verleend.


Als u in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik of Stede Broec overlast ondervindt van knalapparatuur, kunt u het klachtenformulier invullen. U vindt het klachtenformulier rechts op deze pagina. In alle andere gevallen moet u zich wenden tot de gemeente waarin u de overlast ondervindt.


Wanneer u gebruik maakt van het klachtenformulier, wordt er direct een zaak aangemaakt en wordt deze aan een toezichthouder toegewezen.  

Belangrijk:

Voordat u een klacht indient vragen wij u er zich van te verzekeren dat:

 • Er regels worden overtreden (zie boven);
 • U de locatie van het betreffende knalapparaat kunt duiden.
 • Buiten kantooruren kunt u bellen met het algemene nummer van de politie, telefoonnummer: 0900-8844.
Algemene voorwaarden gemeente Hollands Kroon

Voor het gebruik van knalapparatuur binnen de gemeente Hollands Kroon is geen melding of ontheffing nodig als voldaan wordt aan de navolgende voorwaarden:

 • Het knalapparaat wordt ingezet voor de noodzakelijke verjaging van wild en/of gevogelte om schade aan gewassen te voorkomen dan wel te beperken.
 • Het knalapparaat is in werking tussen 07.00 uur en 21.00 uur.
 • Het knalapparaat veroorzaakt op een geluidsgevoelig object van een derde een waarde van maximaal 75 dB(A).
 • De kortste afstand tussen een knalapparaat en een geluidsgevoelig object van

  derden bedraagt ten minste 250 meter (een bedrijfswoning in het buitengebied wordt niet gezien als een geluidsgevoelig object van een derden).

 • De kortste afstand tussen een knalapparaat en de openbare weg bedraagt ten minste 50 meter.
 • De loop van een knalapparaat staat niet op een geluidsgevoelig object gericht.
 • De knalfrequentie bedraagt maximaal 6 knallen per uur.
 • Binnen 50 meter van een knalapparaat is geen ander knalapparaat in werking.
 • Het knalapparaat wordt elke 3 dagen ten minste 25 meter verplaatst.
 • Het knalapparaat is op hetzelfde perceel gedurende een aangesloten periode van maximaal 4 weken in werking.


  Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan kan een ontheffing worden aangevraagd. Door middel van een ontheffing kan vrijstelling van het verbod worden verleend.

Algemene voorwaarden gemeente Texel

Voor het gebruik van knalapparatuur binnen de gemeente Texel is geen melding of ontheffing nodig als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • Een knalapparaat wordt uitsluitend gebruikt ter voorkoming van (vraat)schade aan gewassen.
 • Een knalapparaat mag voor dezelfde teelt gedurende een maximaal aaneengesloten periode van 6 weken op hetzelfde perceel in gebruik zijn.
 • Per kalenderjaar mag voor maximaal 2 periodes van 6 weken een knalapparaat op hetzelfde perceel in gebruik zijn.
 • Een knalapparaat mag niet in werking zijn tussen 21:00 en 07:00 uur.
 • Het aantal knallen per knalapparaat per uur is maximaal 6 en maximaal 3 wanneer het knalapparaat is geplaatst in een gebied dat op grond van de Provinciale milieuverordening is aangewezen als stiltegebied.
 • Een knalapparaat moet op tenminste 200 meter van een geluidsgevoelig gebouw of terrein worden opgesteld.
 • Een knalapparaat moet op tenminste 50 meter van de openbare weg worden opgesteld.
 • Een knalapparaat moet op tenminste 75 meter van de grens van een aangewezen natuurgebied worden opgesteld.
 • Een knalapparaat moet zo zijn opgesteld dat de loop van het kanon van een geluidsgevoelig gebouw of terrein en zo mogelijk van de openbare weg is afgericht.
 • Cumulatie met knalapparaten op andere percelen mag niet leiden tot ontoelaatbare hinder. Er moet minimaal 300 meter tussen knalapparaten aanwezig zijn.
 • Een knalapparaat moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar label waarop de naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer en zo mogelijk een e-mailadres van de gebruiker staan vermeld.
 • De eigenaar van het knalapparaat moet zorg dragen voor voldoende toezicht op de veiligheid en het naleven van de regels.

  Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan kan een ontheffing worden aangevraagd. Door middel van een ontheffing kan vrijstelling van het verbod worden verleend.