Melding of vergunning (Wnb: ontheffing)

Wanneer moet u een vergunning aanvragen?

In de Omgevingswet staat dat er een vergunning nodig is voor activiteiten, die ervoor zorgen dat eieren, nesten of verblijfplaatsen, en rustplaatsen van dieren beschadigd raken, vernield of weggehaald worden. Er staat in de wet ook dat er een vergunning nodig is voor het verwonden, vangen en/of doden van dieren.

U kunt een vergunning voor een flora- en fauna-activiteit aanvragen via deze website van het DSO. U kunt via het DSO of dit formulier op onze website een omgevingsoverleg aanvragen voor uw project. 

U moet bij een vergunningsaanvraag aantonen dat er geen andere oplossingen zijn, die beter zijn voor de beschermde dier- en plantsoorten. Ook moet altijd worden aangetoond dat met uw project een in de wet genoemd belang is gemoeid. Daarnaast moet gemotiveerd worden dat het project geen negatieve effecten heeft op de staat van instandhouding van de soorten. Een aanvraag moet goed gemotiveerd zijn.  

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar postbus@odnhn.nl

Regelmatig vraagt men of er voor een project een omgevingsvergunning of advies met instemming nodig is Het antwoord dat er geen vergunning of advies met instemming nodig is zonder dat hier een officiële aanvraag aan ten grondslag ligt, is een bestuurlijk rechtsoordeel. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven met ingang van 1 augustus 2021 geen bestuurlijke rechtsoordelen meer. Dat komt omdat de rechtsbescherming onzeker is. Wel wordt algemene informatie gegeven. Initiatiefnemer of gemeente kan aan de hand daarvan bepalen of een aanvraag wordt ingediend of advies met instemming wordt gevraagd.

Wettelijke termijn

De wettelijke termijn voor de beslissing op uw aanvraag bedraagt 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Het bevoegd gezag kan de termijn met eenmaal 6 weken verlengen. Als wij de termijn verlengen, ontvangt u daarover een brief.   

Leges

Per 1 januari 2020 bent u bij bepaalde aanvragen leges verschuldigd.  Meer informatie en de tarieven zijn te vinden op in de Legesverordening deze pagina van de provincie Noord-Holland. 

Informatieplicht

Een informatieplicht vraagt u informatie te delen van bepaalde activiteiten of voorvallen. Deze moet u volgens de instructies aanleveren bij uw bevoegd gezag of behandeldienst. Dat kan bij aanvang (onderzoeksrapportage), bij een voorval (storing), of met regelmaat zijn (analyseresultaten). U levert deze stukken aan via het Omgevingsloket. U vindt hier meer informatie over op deze website van het IPLO.

Een informatieplicht kan ook gelden naar aanleiding van een voorschrift in een vergunning (of ontheffing indien afgegeven voor de Omgevingswet). In dat geval wordt in de vergunning (of ontheffing) aangegeven waar of hoe u daaraan kunt voldoen. Het kan zijn dat verwezen wordt naar een formulier op de website van de OD NHN, zoals een formulier voor een startmelding. 

Melding

Wanneer een activiteit meldingsplichtig is, moet u deze melden bij het bevoegd gezag. Dat moet minimaal 4 weken voordat de activiteit wordt uitgevoerd, wordt gestart of wordt veranderd. Het indienen van een melding gaat via het Omgevingsloket. De melding moet een aantal gegevens bevatten (art. 2.17 BAL):

a.      De aanduiding van de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 4;
b.     De naam en het adres van degene die de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3, verricht;
c.     Het adres, of de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit, bedoeld in hoofdstuk 3, wordt verricht; en
d.     De dagtekening.

Als u geen melding maakt, gegevens achterwege laat of zonder bericht al binnen 4 weken na de melding begint overtreedt u een verbodsbepaling.

Als een melding moet worden ingediend naar aanleiding van een voorschrift in een vergunning (of ontheffing indien afgegeven voor de Omgevingswet), dan betreft dit de informatieplicht. In dat geval wordt in de vergunning (of ontheffing) aangegeven waar of hoe u daaraan kunt voldoen. Het kan zijn dat verwezen wordt naar een formulier op de website van de OD NHN, zoals een formulier voor een startmelding.