Leges aanvragen Wet natuurbescherming

Sinds dit jaar zijn de legestarieven gewijzigd. Voor meer onderwerpen binnen de Wet natuurbescherming worden leges geheven. De provincie Noord-Holland stelt de legesverordening met de bijbehorende legestabel op.

Natura 2000-gebieden

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning in het kader van artikel 2.7 2e en 3e lid van de Wet natuurbescherming (Wnb) worden leges geheven. Er is ook een aantal uitzonderingen die terug te vinden zijn in hoofdstuk 7 van de Legesverordening 2022.

Voorheen gold een uitzondering voor aanvragen omtrent stikstof. Sinds 1 januari 2022 worden ook leges geheven over aanvragen met betrekking tot stikstof. Besloten is dat er een gereduceerd tarief geldt voor het omzetten van een PAS-melding naar een vergunning (het legaliseren van een PAS-melding). Ook geldt er een gereduceerd (nihil) tarief voor het afgeven van een positieve weigering, waarbij er sprake is van intern salderen. In alle andere situaties geldt geen uitzondering voor het betalen van leges.
 

Soortenbescherming en houtopstanden

Ook voor aanvragen omtrent hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming, het hoofdstuk ‘soorten’, worden leges geheven. Het gaat daarbij onder andere om aanvragen die gaan over het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen, zoals renovatie- en sloopwerkzaamheden. Voor aanvragen in het kader van beheer en schadebestrijding, onderzoek en onderwijs en de opvang van beschermde inheemse dieren, worden geen leges geheven.

Voor ontheffing in het kader van hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming, het hoofdstuk ‘houtopstanden’, worden ook leges geheven.

U ontvangt van ons een factuur bijgesloten bij het besluit dat wij verzenden. De leges worden betaald aan de Provincie Noord-Holland.

De legestabel met tarieven en de Legesverordening 2022 vindt u onder het kopje ‘Kosten’ op deze website van provincie Noord-Holland.