Nieuwsoverzicht

 • Maak kennis met het OD NHN-Magazine!

  11 juni 2024

 • BIJ12 vernieuwt kennisdocument over de gewone dwergvleermuis

  15 april 2024

  Op 3 april heeft BIJ12 het kennisdocument over de gewone dwergvleermuis vernieuwd.

 • Resultaten pilot Indirecte lozingen bekend

  21 maart 2024

  In 2023 is de pilot Indirecte lozingen uitgevoerd door de Omgevingsdiensten Noord-Holland Noord, Noordzeekanaalgebied, IJmond en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De pilot is een initiatief van de samenwerkende gemeenten in Noorderkwartier, het gebied boven het Noordzeekanaal, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, PWN en de drie bovengenoemde omgevingsdiensten. Bij bedrijven uit verschillende branches in het gebied is het bedrijfsafvalwater dat op de riolering geloosd wordt onderzocht.

 • Langere doorlooptijd asbestsloopmeldingen

  12 maart 2024

 • Informatiebijeenkomst pre-SMP systematiek Noord-Holland 19 maart

  28 februari 2024

 • Spreekuur Soortenmanagementplannen

 • Nieuw systeem natuurvriendelijk en duurzaam isoleren

  25 januari 2024

  Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werkt samen met de Provincie Noord-Holland en adviesbureau Berenschot aan de ontwikkeling van een (pre-)soortenmanagementplan-systematiek ((pre-)SMP). Het werken met een (pre-)SMP heeft als doel om de woningisolatie in Noord-Holland te versnellen en toch de soortenbescherming te waarborgen.

 • BIJ12 publiceert kennisdocument kleine marterachtigen: bunzing, hermelijn en wezel

  21 maart 2024

  Op 15 januari 2024 heeft BIJ12 het kennisdocument ‘kleine marterachtigen: bunzing, hermelijn en wezel’ gepubliceerd.

 • Succes oogsten bij het circulair slopen van gebouwen

  25 januari 2024

  Stel dat je gebouwen zodanig kunt slopen dat je de grondstoffen die vrijkomen weer in andere gebouwen kunt gebruiken. Dan ben je verantwoord bezig! 37 partijen in Noord-Holland gaan op deze manier de circulariteit in de bouwsector verbeteren. Zij ondertekenden de Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord.

 • Minder overtredingen bij vuurwerkverkoop in Noord-Holland Noord

  04 januari 2024

  Bij controles op de opslag- en verkoop van vuurwerk hebben toezichthouders van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) in totaal 23 overtredingen geconstateerd, flink minder dan vorig jaar.

 • Nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024

  10 januari 2024

  Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort.

 • eHerkenning noodzakelijk voor indienen aanvragen nieuwe Omgevingsloket

  02 januari 2024

  Als ondernemer, bedrijf, organisatie of overheid hebt u eHerkenning nodig om aanvragen in te dienen in het nieuwe Omgevingsloket.

 • OD NHN tegen het licht: visitatierapport Omgevingsdienst NL

  Op 16 en 17 mei van dit jaar werd Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gevisiteerd door een visitatiecommissie van koepelvereniging Omgevingsdienst NL. De visitatie, mede geïnitieerd vanuit het Interbestuurlijke Programma Versterking VTH-stelsel, had ten doel te analyseren hoe de OD NHN zijn werk uitvoert en verbeterpunten aan te reiken.

 • Correctie AERIUS Calculator

  06 november 2023

  RIVM heeft geconstateerd dat in de recente actualisatie van AERIUS Calculator onjuiste bronkenmerken voor mobiele werktuigen en railverkeer zijn toegepast. Dit wordt maandag 6 november in AERIUS Calculator gecorrigeerd.

 • Gedragscode AEDES goedgekeurd door minister

  27 oktober 2023

  Op 12 april 2023 heeft de minister voor Natuur en Stikstof de Gedragscode soortenbescherming voor woningcorporaties goedgekeurd.

 • Lars Voskuil is gedreven om samenwerking en gedeeld eigenaarschap verder te brengen

  Na vijf jaren met Michiel Uitdehaag als voorzitter van het algemeen bestuur (AB), heeft er binnen het bestuur van de OD NHN een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Sinds 12 juli 2023 heeft Lars Voskuil, burgemeester van de gemeente Bergen, het spreekwoordelijke stokje overgenomen.

 • Het Biobased Bouw Innovatie Hub gaat een nieuwe fase in

  26 oktober 2023

  Wat eerst een verkenning was, wordt nu een realiteit. Het Biobased Bouw Innovatie Hub (werktitel) krijgt de kans om zich te gaan bewijzen. Daar past ook een verandering van de governance structuur bij.

 • Ecologisch onderzoek nodig bij isoleren van spouwmuren

 • Nieuwe voorzitter algemeen bestuur OD NHN

  28 augustus 2023

  Woensdag 12 juli heeft het algemeen bestuur dhr. Voskuil, burgemeester van de gemeente Bergen NH, als nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gekozen.

 • Website ‘check klik bespaar’ helpt ondernemers bij energiebesparing

  16 januari 2024

  Om bedrijven en instellingen op weg te helpen met energiebesparing, hebben de provincie Noord-Holland en de vier omgevingsdiensten in de provincie de website ‘Check Klik Bespaar’ ontwikkeld.

 • Zwemverbod Zwaansmeer in Uitgeest

  03 augustus 2023

 • OD NHN Jaarimpressie 2022 is nu te lezen

  13 juni 2023

 • Uitspraak Raad van State Faunabeheerplan Algemene soorten

  23 mei 2023

 • Zwemseizoen open water 1 mei weer gestart!

 • Inwonersraadpleging over landelijk gebied Noord-Holland

  28 april 2023

  Alle inwoners van Noord-Holland kunnen vanaf 21 april tot 26 mei meedenken over de toekomst van het landelijk gebied. De provincie vraagt in een online inwonersraadpleging hun mening over wat zij belangrijk vinden en hoe zij de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland voor zich zien.

 • Definitieve omgevingsvergunning datacenter Microsoft verleend

  21 april 2023

  De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag de definitieve omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en het in werking hebben van een datacenter van Microsoft te Middenmeer. In de vergunning zijn onder andere voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft vanuit zijn provinciaal mandaat voor de Wet natuurbescherming de natuurparagraaf verzorgd van deze omgevingsvergunning. Hiervoor is het effect van de bouw en het gebruik van het datacenter op Natura 2000-gebied beoordeeld.

 • Geluidbelastingkaarten agglomeratie Alkmaar 2022 beschikbaar

  31 maart 2023

  Omgevingslawaai kan erg hinderlijk zijn. En soms is het zelfs schadelijk voor de gezondheid.
  In de Europese Richtlijn omgevingslawaai staat dat grote gemeenten elke vijf jaar het geluid in beeld moeten brengen door het vervaardigen van een geluidbelastingkaart. De gemeenten hebben de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord de opdracht gegeven deze kaarten te vervaardigen. De kaarten van 2022 zijn nu te raadplegen.

 • Koepelorganisatie ODNL zoekt nieuwe directeur

  03 april 2023

  Omgevingsdienst NL (ODNL) is de vereniging van de directeuren van de 29 omgevingsdiensten in Nederland en bestaat dit jaar 10 jaar. ODNL ondersteunt en verbindt de 29 omgevingsdiensten in het dagelijks streven naar een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
  Onze koepelvereniging ODNL zoekt een directeur die inspirerend, verbindend en resultaatgericht is.

 • 37 overtredingen rond verkoop vuurwerk in Noord-Holland Noord

  05 januari 2023

  Toezichthouders van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) hebben tijdens hun intensieve controles op 28 december (dag voor de verkoop) en de vuurwerkverkoopdagen (29, 30, 31 december) alle 37 verkooppunten in de regio Noord-Holland Noord meerdere keren onaangekondigd bezocht en gecontroleerd. Resultaat: 37 overtredingen bij 14 bedrijven, waarvan veruit de meeste overtredingen op de dag voor de officiële start van de verkoop zijn geconstateerd. De verschillende ondernemers hebben de overtredingen op aangeven van de toezichthouders bijna allemaal op dezelfde dag ongedaan gemaakt.

 • Provincies: geen vergunning tot actualisatie AERIUS

  22 december 2022

  De provincies hebben besloten om tot de actualisatie van AERIUS op 26 januari 2023 geen ontwerpbeschikking in het kader van de Wet natuurbescherming meer te publiceren.

 • Nieuwe brochure Wet natuurbescherming en evenementen

  13 december 2022

  Gaat u binnenkort een evenement organiseren, maar komt u er niet uit met de vergunningaanvraag? Dan reikt de OD NHN u een helpende hand.

 • Vergunning Tata Steel aangescherpt: aanzienlijk minder uitstoot stikstof

  05 december 2022

  Begin 2022 heeft Mobilisation for the Environment bij de provincie drie verzoeken ingediend over vergunningen, die zijn verleend aan Tata Steel. Het eerste verzoek betreft de gehele of gedeeltelijke intrekking van de natuurvergunning, waarvoor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is gemandateerd. Het tweede en derde verzoek betreffen het actualiseren van de omgevingsvergunning milieu, waarvoor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is gemandateerd

 • Natuurvriendelijk verduurzamen

  06 december 2022

  Gaat u uw woning verduurzamen? Dat is een mooie stap naar het verlagen van uw stookkosten en het verminderen van de CO2 uitstoot. Maar wist u dat het voor bepaalde dieren niet zo gunstig kan uitpakken?

 • Geslaagde netwerkbijeenkomst voor bestuurders en ambtelijke vertegenwoordiging

  01 december 2022

  Op 7 september ontvingen wij onze nieuwe AB-leden en ambtelijke vertegenwoordiging van al onze deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland voor een inspirerende netwerkbijeenkomst.

 • Minder stikstofruimte voor Tata Steel

  06 december 2022

  De provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord scherpen de natuurvergunning, die in 2016 aan Tata Steel is verleend, aan. Dat betekent dat Tata Steel minder ruimte heeft om stikstof uit te stoten. Deze ruimte komt ten gunste van de natuur. De verwachting is dat door innovaties de komende jaren de stikstofuitstoot verder daalt en dat het bedrijf voldoende stikstofruimte behoudt om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken.

 • Leges aanvragen Wet natuurbescherming

  05 december 2022

  Sinds dit jaar zijn de legestarieven gewijzigd. Voor meer onderwerpen binnen de Wet natuurbescherming worden leges geheven. De provincie Noord-Holland stelt de legesverordening met de bijbehorende legestabel op.

 • Strengere handhaving gebruik knalapparatuur na toename overlast

  De toezichthouders van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gaan dit jaar in vier gemeenten strenger toezien op het gebruik van knalapparatuur door telers. Knalapparatuur wordt vooral in de akkerbouw en fruitteelt gebruikt om vogels en wild met een harde knal te verjagen. Die knal is tot op grote afstand te horen en leidt steeds vaker tot overlast bij omwonenden.

 • Hennepplantage ontdekt op integrale actiedag Hollands Kroon

  01 december 2022

  Op dinsdag 8 maart is tijdens een integrale actie van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de gemeente Hollands Kroon en de politie een hennepplantage met 68 planten aangetroffen in een loods aan de Lotweg in Anna Paulowna. Het is de tweede keer dat hier een hennepplantage is aangetroffen. Het pand wordt daarom op last van de gemeente gesloten voor de duur van een jaar.

 • Uitstel afhandeling enkele vergunningaanvragen Wnb

  01 december 2022

  Door de invoering van de maximale rekenafstand van 25 km voor alle emissiebronnen kunnen momenteel nog niet alle vergunningaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming worden behandeld of afgehandeld.

 • AERIUS-calculator weer beschikbaar vanaf 20 januari

  01 december 2022

  AERIUS-calculator niet beschikbaar tussen 13 en 20 januari 2022.