Uitspraak Raad van State Faunabeheerplan Algemene soorten

Op 19 april 2023 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het goedkeuringsbesluit van het faunabeheerplan ‘Algemene Soorten 2017-2023’. Door deze uitspraak kan dit faunabeheerplan niet meer worden gebruikt. Op de volgende, landelijk vrijgestelde soorten, kan daarom geen schadebestrijding meer plaatsvinden: houtduif, kauw, zwarte kraai, konijn en vos en de provinciaal vrijgestelde soorten knobbelzwaan, meerkoet, spreeuw, gaai en ekster. Het gaat daarbij om het vangen en doden van dieren, het vernielen en beschadigen van nesten, voortplantingsplaatsen en rustplaatsen en het beschadigen en vernielen van eieren.

Hoe nu verder
Totdat er een nieuw Faunabeheerplan Algemene soorten is vastgesteld, moet voor de uitvoering van beheer gewerkt worden met ontheffingen. Deze kunnen worden aangevraagd bij de OD NHN. Het zal niet voor alle situaties mogelijk zijn om een ontheffing te verlenen. Meer informatie over ontheffingsaanvragen naar aanleiding van de uitspraak kunt u in het document rechts op deze pagina vinden. Daarin wordt ook onderbouwd waar een ontheffingsaanvraag aan moet voldoen.

De komende tijd wordt er gewerkt aan een nieuw Faunabeheerplan Algemene soorten. Daarbij wordt gekeken wat de invloed is van de uitspraak van de Raad van State op dit nieuwe plan. Er is nog geen zekerheid wanneer er een nieuw Faunabeheerplan Algemene soorten kan worden vastgesteld en wat de inhoud van dit plan zal zijn. Voor meer informatie over het nieuwe Faunabeheerplan verwijzen wij u naar de Faunabeheereenheid en de provincie Noord-Holland.

Wat mag er nog wel?
Een ontheffingstraject kan lang duren. Daarnaast is het niet in alle gevallen mogelijk om de ontheffing te verlenen. Het is daarom belangrijk om ook te kijken wat er nog wel (zonder nieuwe ontheffing) mag. De volgende maatregelen kunnen nog uitgevoerd worden, en kunnen in sommige gevallen ook schade voorkomen:

  • Verstoring. Verstoren is toegestaan, mits dit geen effect heeft op de gunstige staat van instandhouding. Het inzetten van vliegers, vlaggen of knalapparaten is mogelijk.

  • Jacht. Sommige soorten zijn ook opgenomen op de wildlijst. In het jachtseizoen mag daarom gejaagd worden op de wildsoorten waarvoor de jacht is opengesteld.

  • De FBE heeft een ontheffing voor het bestrijden van de vos. Als u gemachtigd bent door de FBE kunt u mogelijk gebruik maken van deze ontheffing. De ontheffing is te vinden op de website van de FBE.

De uitspraak heeft alleen invloed op het Faunabeheerplan Algemene soorten. De uitspraak van de Raad van State heeft daarom geen invloed op de uitvoering van het ganzenbeheer. Die kan doorgang vinden zoals in de huidige situatie.

Algemene vragen
Heeft u algemene vragen voorafgaand aan een ontheffingsaanvraag? Stuur uw vragen naar faunabeheer@odnhn.nl. Wanneer u al een ontheffing heeft aangevraagd, kunt u met vragen terecht bij de behandelaar van uw zaak.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar de website van de provincie Noord-Holland en de website van de Faunabeheereenheid.