OD NHN tegen het licht: visitatierapport Omgevingsdienst NL

Op 16 en 17 mei van dit jaar werd Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) gevisiteerd door een visitatiecommissie van koepelvereniging Omgevingsdienst NL. De visitatie, mede geïnitieerd vanuit het Interbestuurlijke Programma Versterking VTH-stelsel, had ten doel te analyseren hoe de OD NHN zijn werk uitvoert en verbeterpunten aan te reiken.

Naar aanleiding van het visitatiebezoek en de bijbehorende interviews met medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners, is een visitatierapport uitgebracht. De conclusies uit dit rapport zijn waardevol want geven de organisatie en  het algemeen- en dagelijks bestuur van de OD NHN inzicht in de huidige stand van zaken en waar voor de toekomst verbetering noodzakelijk is. Lars Voskuil (voorzitter dagelijks- en algemeen bestuur OD NHN) en Arthur Helling (lid dagelijks bestuur OD NHN) geven in dit artikel hun reactie op het visitatierapport. Het rapport is onderaan dit bericht te downloaden.

Nuttig

“Het is heel goed als er mensen vanaf buiten naar binnen kijken. Om je scherp te houden op hoe je functioneert. Juist die frisse blik van buitenaf kan alleen maar goed zijn, zeker omdat het echt constructief bedoeld is”, vertelt de voorzitter Voskuil. 
Helling beaamt de bruikbaarheid van een visitatie. Hij ziet het als een kans om te kijken naar de structuur van de organisatie. Helling: “Op dit moment zie je een logisch beeld van een organisatie die op een bepaalde manier ontstaan en gegroeid is. Nu is het wellicht ook tijd om daar kritisch naar te kijken en formeel te herstructureren. Dit is ook nodig zodat we - met een robuustere omgevingsdienst - de opgaven die voor ons liggen aan kunnen. Een visitatie helpt in het proces van heroriëntatie en herstructurering.

Aandachtspunten

Uit het visitatierapport komen ook enkele punten naar boven waarop de OD NHN zich kan heroriënteren. Zo mag de organisatie zich sterker profileren en meer initiatief nemen bij maatschappelijke regionale vraagstukken. Voskuil en Helling denken dat de oplossing hiervoor ligt bij een meer directe samenwerking tussen de OD NHN en beleidsmedewerkers van gemeente of provincie: “De omgevingsdienst heeft vanuit zijn beleidsuitvoerende rol natuurlijk heel veel kennis en ervaring van de praktijk in huis. Het is de taak om deze kennis uiteindelijk bij de beleidsmakers te brengen. Je moet niet op elkaars stoelen gaan zitten, maar de afstand tussen beleidsmakers en medewerkers van de OD NHN moet verkleind worden”, geeft Helling aan. “We moeten elkaar voeden. Wat willen we? Wat zien we in de uitvoering? Moeten we de opdracht toch iets anders doen? Dit soort gesprekken wordt steeds belangrijker. Dat zie ik ook echt als gezamenlijke opgave”, geeft het bestuurslid aan. 
Dit ligt in lijn met een andere conclusie van de visitatie. Om de samenwerking te verstevigen moet er worden gewerkt aan een breed bestuurlijk draagvlak en support. Voskuil wil dit realiseren door het gevoel van eigenaarschap over de OD NHN aan te wakkeren bij de deelnemers. “Van de zeventien deelnemers heeft lang niet iedereen het idee dat de omgevingsdienst van hen is. Dat eigenaarschap moeten we eigenlijk zien te verstevigen. Zo wordt er soms te weinig gevoeld dat wat de omgevingsdienst doet, dat dat eigenlijk nodig is voor de gemeenten om hun beleid te maken en uit te voeren. Dat besef moet er meer gaan komen, zodat er ook beter draagvlak ontstaat voor de noodzakelijke veranderingen die mogelijk ook financiële consequenties hebben”, legt de voorzitter uit.

Positief

Hoewel de visitatiecommissie dus enkele aandachtspunten voor de OD NHN heeft, zijn er ook zeker positieve zaken te benoemen. Zo wordt de bevlogenheid van de medewerkers geroemd, zijn ambtelijke opdrachtgevers vakinhoudelijk positief over de organisatie én ziet de visitatiecommissie dat er wordt gebouwd aan een stevig fundament voor de organisatie. De bestuursleden zijn hier erg blij mee. “Toen ik voor het eerst het rapport zat te lezen werd ik er eigenlijk heel gelukkig van. De eerste conclusie is dat de deskundigheid en bevlogenheid van de mensen de basis is waarmee je begint. Dat is de kern van wie je bent en dat zit voor een heel groot deel goed. Dat is iets om trots op te zijn. We moeten er nu voor zorgen dat de organisatie eromheen ook dat potentieel in een maximale positie gaat brengen”, besluit Voskuil trots.
Hoewel er dus nog zeker zaken te verbeteren zijn, gaat de OD NHN met een goede basis de toekomst tegemoet!


-----------------------
Meer lezen over de conclusies van de visitatiecommissie? Download hier het visitatierapport.