Algemene informatie dronegebruik

Bent u van plan om met een drone te gaan vliegen ergens in de provincie Noord-Holland? Afhankelijk van het gebied is uw vlucht mogelijk verboden of vergunningplichtig. Neem daarom deze webpagina door. Hier vindt alle informatie over wet- en regelgeving, vergunningplichten en de achtergronden aangaande dronevluchten.

Informatie over dronevluchten

Voor dronegebruikers zijn de regels zoals opgenomen in de Regeling Modelvliegen en de regels vanuit de Rijksoverheid van toepassing. Voor commerciële partijen gelden andere regels dan voor particulieren. Alle relevante regels kunt u vinden op de website van de OD NHN onder het kopje wet- en regelgeving voor particuliere en commerciële vluchten. Naast deze algemene regels moeten dronegebruikers zich houden aan de Wet natuurbescherming.

Zorgplicht en onderzoek

Een basiswet uit de Wet natuurbescherming is de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat dieren verstoord kunnen raken bij de aanwezigheid van drones.

Vergunning en no-fly zones

Om verstoring van kwetsbare soorten te voorkomen, is besloten dat vliegen met drones in Natura 2000-gebieden vergunningplichtig is. Meer over de vergunningaanvraag voor een dronevlucht leest u onder het kopje Aanvraag vergunning.

Let wel: de aanvraag voor een vergunning biedt geen garantie tot het daadwerkelijk krijgen van een vergunning. De Natura 2000-gebieden zijn weergegeven op de Kaart van Nederland

In deze kaart zijn ook de ‘no-fly’ zones weergegeven. Indien een gebied geen Natura 2000-gebied of ‘no-fly’ zone betreft bent u vrij om met uw drone te vliegen, mits u zich aan de huidige wet- en regelgeving houdt.

Om te controleren of uw dronevlucht binnen een bepaald gebied is toegestaan kunt u het Stappenplan Dronegebruik volgen. Deze vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

Onderzoek naar drones en natuur

Wetenschappers doen steeds vaker onderzoek naar de effecten van drones op verschillende diersoorten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden: 

Drones en wetten

Elke dronegebruiker dient te weten welke natuurdoelen zijn opgesteld voor het gebied waar de dronevlucht plaatsvindt. Ook moet de gebruiker kunnen inschatten welke mogelijke risico's het dronegebruik kan hebben. Daarnaast moet de piloot kennis hebben van de Wet natuurbescherming, omdat die van toepassing is op alle activiteiten die een effect kunnen hebben op Natura 2000-gebieden.

Een basiswet uit de Wet natuurbescherming is de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren/planten, hun leefomgeving en voor Natura 2000-gebieden. Dat betekent dat iedereen naar redelijkheid nadelige effecten:

  • Ongedaan moet maken
  • Moet voorkomen;
  • Moet beperken

Belangrijke wetten

Enkele belangrijke wetten uit de Wet natuurbescherming voor dronegebruikers vindt u hieronder:

  • Artikel 2.5 lid 1: Gedeputeerde staten verbieden of beperken de toegang tot een in hun provincie gelegen Natura 2000-gebied of een in hun provincie gelegen gedeelte van een Natura 2000-gebied, indien dat nodig is gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.
  • Artikel 2.7: Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.
  • Artikel 3.1 lid 4: Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
  • Artikel 3.1 lid 5: Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
  • Artikel 3.5 lid 1: Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
  • Artikel 3.5 lid 2: Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.